Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Osmanlıca da A harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları , A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları , Osmanlıca kelimeler ve anlamları , A
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Osmanlıca da A harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları, A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  Sponsorlu Bağlantılar
  Osmanlıca da A harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları, A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları,
  Osmanlıca kelimeler ve anlamları,
  A Harfi

  ABÂ: Bazı dervişlerin ve ilmiye mensuplarının giydikleri yünden yapılmış bir giysi

  ÂBÂ VÜ ECDAD: Babalar, dedeler, atalar

  ABD: Kul, köle, mahlûk Tasavvufta kâmil müslüman

  ABD-İ MEMLUK: Kul, köle

  ABES: Boş, saçma

  ÂB-I HAYAT: Hayat suyu, içene ebedî hayat veren efsanevî su

  ÂBİR-İ SEBÎL: Yolda giden yolcu

  ACÂİB VE GARÂİB: Anlaşılmaz ve tuhaf

  ACÂİB-İ DEKÂİK: Anlaşılmaz hileler, ince oyunlar

  A’CEMÎ: Arap olmayan

  ACÎB: Şaşılacak ve hayret edilecek şey

  ACÛZ: Âcizler, beceriksizler, yaşlı kadın

  ACZ-I BEŞERÎ: İnsanın acizliği, güçsüzlüğü

  ACZ-I KÜLLÎ: Tam güçsüzlük

  A’DÂ: 1 Adüvv’ün çoğulu Düşmanlar 2 Pek zâlim, pek gaddar

  A’DÂD: Adedin çoğulu Sayılar

  ÂDÂT-I CARİYE: Kullanılan âdetler, yaşayan sosyal kurallar

  ADÂVET: Düşmanlık, husumet

  ADEM: Yokluk

  ADEM-İ KÜLLÎ: Tam yokluk

  ADEM-İ MÜSÂVÂT: Eşitsizlik

  ADEMÎ: Yokluğa ait

  ÂDET-İ CÂHİLİYYE: İslâm’dan önceki putperestlik ve müşriklik devrine ait âdet

  ÂDETULLAH: Allah’ın kâinatta câri olan usûl ve kanunu, sünneti

  ÂDİL: Adalet sahibi, doğru adaletli

  ADÎL: Benzer,, akran

  ADL: Adalet, çok adaletli

  ÂFÂK: Ufukun çoğulu Ufuk, yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak daire Âfak, ufuklar, dış âlemler

  ÂFÂKÎ: Havâî, herhangi bir dayanağı olmayan şey Mekke’ye mikat sınırları dışından gelenler

  ÂFÂT: Âfetin çoğulu, musibetler, büyük felaketler

  ÂFÎF: İffetli, namuslu, terbiyeli, haramdan sakınan, nezih

  AFV Ü GUFRÂN: Bağışlama

  AFV: Affetme, suçu bağışlama

  ÂGÂH: Uyanık, basiretli haberdar

  AĞNAM: Ganemin çoğulu Davarlar, koyunlar, keçiler

  AĞNİYÂ: Ganînin çoğulu Zenginler

  AĞRAZ: Maksatlar, arzular, amaçlar

  AĞRAZ-I DÜNYEVİYYE: Dünyevî maksatlar, dünyevî niyetler, amaçlar

  AĞRÂZ-I FÂSİDE: Bozuk maksatlar, bozguncu niyetler

  AĞRAZ-I NEFSÂNİYYE: Nefsanî maksatlar, nefsî arzular

  AĞRAZ-I ŞAHSİYYE: Şahsî maksatlar, ferdî niyetler

  ÂĞÛŞ: Kucak, sığınılacak yer

  AĞYÂR: Başkaları, düşmanlar, yabancılar

  ÂHAD HABER: Bir kişi tarafından rivayet edilen hadis veya rivayetler

  ÂHÂD: Ehad’in çoğulu Birler, birden dokuza kadar olan sayılar

  ÂHAR: Başkası, diğeri, yabancı

  AHBÂR: Haberin çoğulu Haberler

  AHBÂR-I SADIKA: Doğru haberler

  AHD U EMÂN: And ve emniyet, korkusuzluk, güvenlik

  AHD U MÎSÂK: Yemin ve anlaşma, kesin söz

  AHD: 1 Söz verme 2 Yemin, and 3 Devir, zaman, gün

  AHD-İ HARİCÎ: Daha önceden ismi bilinen kişilere veya şeylere işaret eden Lâm-ı tarif

  ÂHENG: Uygunluk ve düzen

  AHFÂ: Çok gizli, en gizli

  AHFÂD: "Hafîd"in çoğulu Torunlar

  AHİD: (Bak: AHD)

  ÂHİR ZAMAN PEYGAMBERİ: Son zaman Peygamberi Hz Muhammed (sav)

  ÂHİR ZAMAN: Son zaman, dünyamızın son çağı

  AHİZ: (Bak: AHZ)

  AHKÂM: Hükümler, kanunlar

  AHKÂM-I AMELİYYE: Tatbikata ait hükümler, uygulanan kurallar

  AHKÂM-I EZELİYYE: Ezelî hükümler, başlangıcı bilinmeyen hükümler

  AHKÂM-I FER’İYYE: Asla ait olmayan, ikinci derecedeki hükümler

  AHKÂM-I ULUHİYYET: Allahlık hükümleri, ilâhlık hükümleri

  AHKÂM-I UMÛMİYYE: Umûmî hükümler

  AHKEMU’L-HÂKİMİN: Hükümdarların hükümdarı, hâkimlerin hâkimi olan Allah

  AHLÂK-I ZEMÎME: Kötü huylar, çirkin davranışlar

  AHLÂM: ; karışık rüyalar

  AHRÂR: Hürler, esir ve köle olmayanlar

  AHSEN: En güzel, pek güzel, daha güzel

  AHSEN-İ TAKVÎM: En güzel ve en iyi kıvamda en güzel biçimde

  AHSENÜ’L-KASAS: 1 Kıssaların, hikâyelerin en güzeli 2 Yusuf Sûresi

  AHZ: 1 Alma, tutma, kabzetme, 2 Kabul etme 3 Tessellüm 4 Sorgulama

  AKABE: 1 Sarp ve çıkılması zor yokuş, bâdire 2 Tehlike 3 Tehlikeli geçit 4 Bugün Ürdün sınırları içinde bulunan bir şehir

  AKÂİD: Akîdeler, inançlar, dinin itikadî hükümleri

  AKAR: Gelir, gelir getiren gayr-ı menkuller

  AKD: 1 Anlaşma, sözleşme 2 Bağlama, düğümleme

  ÂKIBET: Nihayet, sonuç

  ÂKIDEYN: Anlaşma veya sözleşme

  ÂKIL BÂLİĞ: Ergenlik, olgunluk çağına gelen

  ÂKILÂNE: Akıllıca

  AKÎDE: İtikad, iman

  ÂKİF: 1 İbadette devamlı olan kimse 2 Sebat eden

  AKİKA: Yeni doğan çocuk için Allah’a şükür maksadıyla kesilen kurban

  AKÎM: 1 Beyhude, boş yere 2 Kısır erkek veya kadın

  AKL-I SELÎM: Doğru düşünen, doğru anlayan, doğru karar veren akıl

  AKLÎ: Akla ait, akla uygun

  AKRÂN: Birbirine benzeyenler, em-sâl, yaşıt, denk

  AKRİBA: Akraba, aralarında soy veya sihriyetçe yakınlık olanlar

  AKSÂ: En uzak, en son

  AKSÜ’L-AMEL: Tepki, istenilen şeyin zıddının hâsıl olması

  AKTAR: Baharatçı

  AKTÂR: Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar Her taraf

  AKVÂ ve AHZAR: Daha kuvvetli ve daha açık

  AKVÂ: Daha kuvvetli, en kuvvetli

  AKVÂL: Kavlin çoğulu Kaviller, sözler

  AKVÂM: Kavimler, milletler

  AKVÂM-I SÂİRE: Diğer kavimler

  A’LÂ: En yüce

  ALADDERECÂT: Derecelere göre

  ALÂK SÛRESİ: Kur’ân-ı Kerim’in 96 sûresi

  ALAKA: Alakdan yapışkan sıvı, embriyo

  ÂLÂM: Elemler, kederler, acılar

  ALÂMET: İşaret, nişan

  ALÂMET-İ FARİKA: Bir şeyi diğerinden ayırıcı işaret Belirgin özellik

  ÂLÂT: Âletler, vasıtalar

  ÂLÂT-I CİSMANİYYE: Maddî âletler

  A’LÂ-YI İLLİYYÎN: Cennette en yüksek derece, olgun kişilerin Allah katındaki dereceleri

  ALE’L-HUSÛS: Hususiyetle, özellikle

  ALE’L-USÛL: Usûl üzere Usûle göre, usulen

  ÂLEM: Kâinat, dünya

  ALEMDÂR: Bayraktar, sancaktar

  ÂLEM-İ CİSMANİYYE: Maddî âlem, kâinat, dünya

  ÂLEM-İ EŞBÂH: : 1 Cisimler âlemi, varlıklar âlemi 2 Hayaller âlemi"Şibh ve şebih"den: Misaller âlemi

  ÂLEM-İ KABİR: Kabir âlemi

  ALESSEVİYYE: Aynı seviyede, eşit olarak

  ÂL-İ FİRAVUN: Firavun ailesi Firavun soyu

  ÂLİŞÂN: Şan ve şerefi yüksek olan

  ALİYYU’L-A’LÂ: Pek iyi Fevkalâ-de

  ALLAH BES BÂKÎ HEVES: Allah yeter, başkası gelip geçici istektir, hevestir

  ALLÂME: Bilginlerin en bilgilisi

  ALLÂMÜ’L-GUYÛB: Esmâ-i Hüs-nâ’dan biri, bütün gizlileri bilen Allah

  ÂMÂ: Kör

  AMDEN: Kasten, bile bile, isteyerek

  AMELDE İ’TİDÂL: Amelde aşırılıktan uzak, dengeli

  AMEL-İ SALİH: Allah’ın rızasına uygun olan her iş

  AMELİKA: Eskiden Sîna yarımadasında yaşamış olan bir kavim

  AMÎK: Derin Bahr-i amîk: Derin deniz Fikr-i amîk: Derin düşünce

  ÂMİL: 1 Sebep 2 İş yapan 3 Zekat toplayan memur

  ÂMM: Umumî, genel

  AMR: Bir erkek ismi

  AMÛD: Direkler, sütunlar

  ANÂSIR-I MUHTELİFE: Çeşitli unsurlar

  ANKA-YI MUĞRİB: İsmi var, cismi yok Ankâ kuşu

  ANVETEN: Cebren, kahren, zorla, sıkıntı ile

  ANYEDİN: Elden

  ÂRÂBÎ: Bedevî Çölde yaşayan köylü

  A’RÂF: Cennetle cehennem arasında bulunan bir yer

  ARAFAT: Mekke’ye 12 mil yani takriben 20 km uzaktaki bir yer Hacca gidenler Zilhicce’nin 9 günü buraya gelerek bir müddet vakfe yaparlar

  ARASAT: Mahşer yeri, haşir ve neşir meydanı

  ARAZ: 1 İşaret, alâmet 2 Tesadüf 3 Kaza, felaket 4 Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet

  AREFE: Kurban bayramından bir önceki gün

  ARIZÎ: Sonradan hasıl olan şey Geçici

  ÂRÎ: Temiz, hür, uzak

  ÂRİF: Anlayışlı, bilgili

  ARŞ: 1 Taht 2 Dokuzuncu gök 3 Çardak 4 Cenab-ı Hakk’ın kudret ve azametinin tecelli ettiği yer

  ARZ: yeryüzü, dünya, genişlik

  ARZ-I MUKADDES: Kutsal ülke Kudüs, Filistin

  ASÂ: Değnek, sopa, baston

  ASABÂT: 1 Baba tarafından olan akrabalar 2 Şer’an miras alamayan akrabalar

  ASABE: Baba tarafından akraba olanlar

  ASAHH-I RİVÂYET: En doğru olan rivayet

  ÂSÂR: Eserler

  ÂSÂR-I ATÎKA: Eski eserler

  ASÂ-YI MÛSÂ: Hz Musa’nın sopası

  ASGARİ: En az, en küçük

  ASHAB: Hz Peygamber’i mümin olarak gören ve o iman üzere ölen kimseler

  ASHÂB-I KEHF: Mağara arkadaşları Bunlar, zamanlarındaki zalim hükümdarlarının şerrinden mağaraya sığınan ve orada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar diriltilen, köpekleri ile birlikte, yedi sekiz kişiydiler

  ASHAB-I MEŞ’EME: Uğursuz, şerli kişiler, kötüler

  ASHAB-I MEYMENE: Uğurlu kişiler, iyi kimseler

  ASHAB-I YEMİN: Uğurlu, meymenetli kimseler

  ÂSIF: Şiddetli rüzgar, fırtına

  ÂSİ: İsyan eden

  ÂSİM: Günah işleyen, günahkâr

  ASNÂM: "Sanem"in çoğulu Putlar

  ASR: 1 İkindi namazı 2 İkindi vakti 3 Yüzyıl, çağ

  AŞR: Kur’ân-ı Kerim’den on âyet miktarı okunan kısım

  ATÂ: İhsan, lütuf, bağışlama

  ATALET: Tembellik, hareketsizlik

  ATF-I BEYAN: Kapalı bir sözü, açıklayan cümle

  ATIF (ATF): 1 Eğme, meyletme, 2 Bağlama

  ÂTİH: Bunak

  ATİYYE: Hediyye, ihsan, bahşiş

  ATTAR: (Bak: AKTAR)

  AVÂLÎ: Yüceler, büyükler Medine etrafındaki semtler

  AVAM: 1 Halk 2 Soylu veya bilgin olmayanlar

  AVÂMİL: 1 Âmiller, sebepler 2 Arap nahvine ait ve bu isimdeki kitap

  A’YÂN: 1 İleri gelenler 2 Gözdeler

  A’YÂN-I SABİTE: Allah’ın ilminde varlıkların değişmez suretleri, öz mahiyetleri

  ÂYÂT: Âyetler

  ÂYÂT-I BEYYİNAT: Açık seçik âyetler

  ÂYÂT-I TEKVİNİYYE VE TEŞRİİYYE: Yaratılışa ve şeriata ait âyetler

  AYIN: Arap alfabesinin 21 harfi Ebced hesabında sayı değeri 70′dir

  ÂYİN: 1 Tören, âdet 2 Dinî bazı gösteriler Mevlevî âyini gibi

  AYN: 1 Göz, 2 Pınar 3 Eşyanın hakikatı

  AYNE’L-YAKÎN: Müşahede ve keşif ile hâsıl olan ilim

  A’ZÂ: Uzuvlar, organlar, üyeler

  AZÂB: 1 Büyük sıkıntı, şiddetli elem 2 Dünyada işlenen günahlara karşı ahirette çekilecek ceza

  AZÂB-I NÂR: Cehennem azabı

  ÂZÂDE: Serbest, hür, kayıtlardan kurtulmuş

  AZ’AF-I MUZÂAF: Kat, kat, pekçok

  AZAMET: Büyüklük, kibirlilik

  AZDÂD (EZDÂD): Zıd olan şeyler

  AZHAR: En açık:

  AZÎMÜ’Ş-ŞÂN: Şânı büyük

  AZÎZ: 1 Allah’ın isimlerinden biri Değerli 2 Ermiş, velî
  ---------------------

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. ö harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
 3. O harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
 4. M harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
 5. L harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
 6. Osmanlı Kelimeler - osmanlıca ögrenme - osmanlıca kılavuz - osmanlıca ögrenme kılavuzu
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri