Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Anlam Anlam Nedir? En geniş anlamda bir nesnenin anlamı , o nesnenin sözkonu su birey ya da grubun dene*yimiyle ilişkili olan tüm diğer nesnelerde ilişki*li

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Anlam Nedir?

  Sponsorlu Bağlantılar
  Anlam
  Anlam Nedir?


  En geniş anlamda bir nesnenin anlamı, o nesnenin sözkonu su birey ya da grubun dene*yimiyle ilişkili olan tüm diğer nesnelerde ilişki*li olma konumudur. Sosyal bilimciler anlam  konusundaki felsefi tartışmalarla bir miktar il*gilenmiş olsalar da, onların asıl katkıları anla*mın kültürel , psikolojik ve sosyal boyutlarını açıklığa kavuşturmak olmuştur.

  antropolojide anlam, daha çok ilkel toplum*ların incelenmesi dolayısıyla ö Nem kazanmış*tır.  Yabancı bir kül türe sahip bireylerin davra*nışları ‘o kültürün’ anlam sistemi bilinmeden, o Bağlam tanınmadan mümkün değildir. Sos*yal psikologlar ise aynı şekilde belirli bir ola*yın anlamını o ol Ayın içinde vuku bulduğu bağ*lamı tanımadan belirlemenin mümkün olma*dığını iddia ederler. antropoloji kültür/toplu*mu bağlam olarak kabul ederken, sosyal psiko*loglar bireyi bağlam olarak benimserler. Sos*yolojide ise anlam, Toplumsal ilişkilerde kulla*nılan sembollerin o toplum/kültür bütünü içindeki bireylere ne ifade cttiğiyle ilgili ola*rak kullanılır. Terimin ayrıca modern felsefe*de de temel bir yeri vardır.  Dil felsefesinde anlam, bir dönemde genel olarak kabul edildiği şekilde düşüncelerin bü*tünüdür. Bütün olarak cümleler olsun, mantık*sal olarak bölünebilir cümle parçaları olsun dil bilimsel ifadelerin duyurduğu, yöneldiği ya da çağrıştırdığı şeye anlam denir.  Bir cümle*nin anlamı, unsurlarının sahip olduğu anla*mın bir işlevidir. Bir if adenin anlamı ise, onun söylem içindeki kullanımını belirleyen kural*lardır: Semantik kurallar onu (ifadeyi) nesne*lere, özelliklere, içinde bulunduğu durumlara bağlarken, cümlenin yapısıyla ilgili (sentaktik) kurallar onun diğer ifadelerle birleşme ihti*mallerini ve başka ifadelerle kurduğu mantık*sal ilişkileri belirler. Bir sözcüğün anlamını bil*mek, onun kullanım kurallarım bilmek demek*tir.  Zira bir sözcüğün anlamı olması demek, onun bir konuşmacı Grup içerisinde bir kural*lar kümesine uygun olarak kullanılan bir prati-ği olması demektir. Bir sözcüğün, dünyadaki nesnelerle bağlantısını sağlayan kurallar yardı*mıyla anlamını tesbit etmek, bizzat bu nesne*lerin herhangi bir oyunun kurallarından daha fazla anlama sahip olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, anlamın felsefesini yapan*lar, anlamlan tesbit etmek yönünde ya anlam*lı sözcüklerin kendisine gönderildiği normal nesnelerle ya da özel olarak görevlendirilmiş alışılmışın dışındaki varlıklarla ilgili zamanla kökleşmiş bir eğilime sahiptirler.  Normal nes*neyi ya da bir terimin anlamına göndermede bulunan nesneleri esas alanlar, bir adın taşıyı*cısının onun anlamı olmadığı olgusunu gör*mezden gelirler: Aynı anlama gelmeyen iki ay*rı ad, aynı taşıyıcıya sahip olabilir. Terimlerin anlamları oldukları öne sürülen normal dışı nesneler arasında, “evrenseller” ve “kavram*lar” gibi soyut varlıklar olduğu gibi, imajlar gi*bi salt zihni varlıklar da vardır.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Temel Anlam Mecaz Anlam Yan Anlam Ve Terimsel Anlam Kavramlarını Açıklayınız
 3. Nitel Anlam Nedir
 4. Mecaz Anlam Nedir Gerçek Anlam Nedir
 5. Mecaz Anlam, Gerçek Anlam ve Yan Anlam
 6. bir metin üzerinde yan anlam,mecaz anlam,gerçek anlamın gösterilmesi
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri