Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

türkülerin bizde bıraktığı şeyler... Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Türkülerin Milli Kültürümüzdeki İşlevleri Nelerdir Türkülerin Varlığının Devam Etmesi İçin Neler Yapılabilir Türkülerin Varlığını Sürdürmesi Neden
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 11      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Türkülerin bize hissettirdiği duygular

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  işte türkler ve yaptıkları

  KARŞILIKLI TÜRKÜLER  Türk şiirinin geleneği içinde karşılıklı şiir söyleme geleneği çok eskilere dayanır. İlk örneklerini Divanü Lügati't-Türk'te gördüğümüz kış-yaz tartışması bunlardan biridir.[73]

  Karşılıklı türküler, iki veya daha çok kişinin birbirlerini muhatap alarak söylediği türkülerdir. En fazla halk hikâyelerinde rastlanılır. Bu durumda konuları hikâyedeki sahneye göredir. Ekseriya, hikâye kahramanları olan kızla erkek arasında sevginin ön planda tutulduğu manzum konuşma şeklinde karşımıza çıkar.  Karşılıklı türkülerin bir çeşidi de atma türkü ya da atışma türkü lerdir. Trabzon’da bir kişinin karşısındaki kişi veya kişilere türkü söylemesine türkü atma, bunu söyleyene türkücü, karşılıklı türkü söylemeye atışma, hitap veya tilmih şeklinde olup karşılık beklenmeyen türkülere de takma türkü denir.[74]  Doğu Karadeniz Bölgesi’nde karşımıza çıkan ve yörelere göre kesme türkü, karşı-beri, karşılama ve kovalama gibi adlarla da bilinen atma türküler özellikle düğün, yedi (düğün ertesi), ternek / vartivor (yayla eğlenceleri), bayramlar, şenlikler, imeceler veya uzun yayla yolculukları sırasında söylenirler.[75] İki grup veya iki kişi tarafından ortaya konulur. Önce yedi heceli manzum söz söyler. Bu manzum parça, genellikle iki mısra olmakla beraber, üçlük, dörtlük hatta bent şeklinde de olabilir. Karşı taraf, ilk şekle uygun tarzda cevap vermek zorundadır. Şairlerden biri cevapsız kalıncaya kadar türküye devam edilir. Cevap veremeyen tutulmuş (mat olmuş) sayılır. Karşılaşma çok uzun sürer ayakta daralma olursa, buna “Türkü çıkmaz yola düştü.” denir.[76] Bu durumda şairlerden birisi ayağı değiştirir, türküye devam edilir.  Atma türküler yapılarına göre iki, üç, dört ve diyalog şeklinde olmak üzere dörde ayrılır.

  Atma türkülerin bir kısmı, ikiliklerle başlayıp üçlüklerle, dörtlüklerle başlayıp ikiliklerle devam eder, bir kısmı da altılıklarda kuruludur.  a. İki mısralık bentlerden ibaret atma türküler  Kafiye düzenleri: ab, cb, db, eb, fb... şeklindedir.


  Ahmet: Şükrü:
  Denizde buldum bir nar O cennet meyvasidur
  Rızık insani arar Ye etmez sana zarar

  Sağ solda iki melek Helâl Haram cem eder
  Hayırı şerri yazar İnsanoğlu ki azar

  Ecelin meft ki gelur Alt tarafı insana
  Her bir düzeni bozar Lazım bir kulaç mezar


  Beyitlerle söylenen atma türkülerden bazısı ardarda söylenmek suretiyle dörtlük meydana getirir.


  Ana : Uy kızım uy kızım kinali kızım

  Seni bir sarraf istiyor vereyim mi

  Kiz: Yok ana yok ana ben ona varmam

  Sarrafin altini çoktur saydirir bana

  Ana : Uy kızım uy kızım kinali kızım

  Seni bir bakkal istiyor vereyim mi

  Kiz: Yok ana yok ana ben varmam ona

  Bakkalin yemişi çoktur yedirir bana

  Ana : Uy kızım uy kızım kinali kızım

  Seni bir kasap istiyor vereyim mi

  Kiz: Yok ana yok ana ben varmam ona

  Kasabin eti çoktur kiydirir bana

  Ana : Uy kızım uy kızım kinali kızım

  Seni bir hallaç istiyor vereyim mi

  Kiz: Yok ana yok ana ben varmam ona

  Hallacin pamugu çoktur attirir bana

  Ana : Uy kızım uy kızım kinali kızım

  Seni bir terzi istiyor vereyim ona

  Kız: Yok ana yok ana ben varmam ona

  Terzinin dikişi çoktur diktirir bana

  Ana : Uy kızım uy kızım kinali kızım

  Seni bir çoban istiyor vereyim ona

  Kız: Yok ana yok ana ben varmam ona

  Çobanın nahiri çoktur otlatır bana

  ........

  Ana : Uy kızım uy kızım kinali kızım

  Seni bir kâtip istiyor vereyim ona

  Kiz: Yok ana yok ana ben varmam ona

  Kâtibin yazisi çoktur yazdirir bana

  Ana : Uy kızım uy kızım kinali kızım

  Seni bir doktor istiyor vereyim ona

  Kiz: Yok ana yok ana ben varmam ona

  Doktorun ilaci çoktur içirir bana

  Ana : Uy kızım uy kızım kinali kızım

  Seni bir sarhoş istiyor vereyim ona

  Kiz: He ana he ana varirim ona

  Sarhoş içer içer sarilir bana [77]
  b. Üç mısralık bentlerden ibaret atma türküler


  Kafiye düzenleri: aab, ccb, ddb, eeb... şeklindedir.


  Gelin Kaynana

  Süpürmeden toz eder Öğle olmadan kalkmaz

  İki de bir söz eder El alemden utanmaz

  Kaynana kari kazuk Biz böyle uyumazuk  Ya dilini tutarsın Pişman olursun gene

  Ya beni birakarsun Anla kendu kendune

  Bi yere duramazuk Başuna vuramazuk [78]
  c. Dört mısralık bentlerden ibaret atma türküler


  Kafiye düzenleri : abcb, defe, ghih..., aaab, cccb, dddb... veya abbc, deef, ghhi.. şeklindedir.


  Erkek: Kiz:

  Atma turki atarum Deremenun olugi

  Yüreguni yakarum Tikinedur tikine

  Eski çaruklarumi Çok açma aguzuni

  Bogazuna takarum Siçan düşer içine  Elume çifte kürek Uşak senun fesune

  Karişturdum furuni Yama yaptum tersune

  Çok açma aguzuni Seni bagliyacagum

  Kirarum muncuruni Ahirun gerisine  Deremenun üstine Arkama sepetika

  Taşlara bak taşlara Gidiyirum yapraga

  Sen türki bilmiyisun Bi turki demegilen

  Hadi ordan maskara Soktum seni topraga[79]


  (deremen : degirmen, muncur : dudak, sepetika : küçük sepet)


  Beyitler yahut dörtlükler şeklinde ortaya konulan karşılıklı türkülerin çoğu bir olaya bağlıdır. Şayet olay bilinirse türkü güzellik kazanır ve daha çok beğenilir.
  d. Diyalog şeklinde atma türküler


  DEMİRCİLER DEMİRİ NEYLE DÖĞERLER?


  -Demirciler demiri nasil dögerler? -Kalaycilar kalayi nasil kalarlar?

  -Şöyle dögerler, böyle dögerler. -Şöyle kalaylar, böyle kalaylar.

  -Şöyle mi? -Şöyle mi?

  -Şöyle. -Şöyle.

  -Böyle mi? -Böyle mi?

  -Böyle. -Böyle.

  -Var yare söyle. -Var yare söyle.  -Oduncular odunu nasil keserler -Sobacilar sobayi nasil yaparlar?

  -Şöyle keserler, böyle keserler. -Şöyle yaparlar, böyle yaparlar.

  -Şöyle mi? -Şöyle mi?

  -Şöyle. -Şöyle.

  -Böyle mi? -Böyle mi?

  -Böyle. -Böyle.

  -Var yare söyle. -Var yare söyle.[80]
  B. KONULARINA GÖRE TÜRKÜLER


  Türküler bir fert tarafından ortaya konulan ve zamanla asil söyleyeni unutulan, şahsa veya topluma ait herhangi bir konuyu aksettiren eserlerdir. Bu konu, doğumdan ölüme kadar insani ilgilendiren ayrılık, aşk, düğün, deprem, kıtlık, sel vs. gibi felâketler, öldürme, eşkıyalık, savaş ve daha pek çok hadiseyi ve durum ihtiva eder mahiyettedir.

  Ali Rıza Yalman (Yalkin) türküleri konularına göre altı gruba ayırır. 1. Öğüt, 2. Övüt (Bir olay veya kahramanin hikâyelerinden bahseden övgü parçalari), 3. Agit, 4. Yigit, 5. Yavuk (Sevgili, güzel), 6. Yagit (Karaçor / düşman) üstüne söylenmiş türküler.[81]

  Cahit Öztelli, türküleri doğuş sebeplerine göre önce vakalı türküler (harp, isyan, kahramanlık, cinayet, eşkıyalık veya diğer hayat olayları...) ve hisli türküler (aşk, hasret, ölüm...) olarak ikiye ayırır ve şu şekilde bir gruplandırma yoluna gider:


  1. Ninniler ve çocuk türküleri

  2. Tabiat türküleri (Çoban türküleri),

  3. Aşk türküleri,

  4. Merasim / tören türküleri,

  5. Iş türküleri,

  6. Derebeyi, eşkiya ve cinsî türküler,

  7. Kahramanlik türküleri

  8. Ölüm türküleri (agitlar),

  9. Mizahî türküler,

  10. Karşilikli (muhavereli) türküler),

  11. Oyun türküleri.[82]


  Pertev Naili Boratav ise, konuya türkülerin konuları ve türkülerin kullanıldıkları yer açısından yaklaşır ve şu tasnifi yapar:


  Konularına göre türküler:


  1. Lirik türküler

  a. Ninniler

  b. Aşk türküleri

  c. Gurbet türküleri, askerlik türküleri, hapishane türküleri

  ç. Ağıtlar

  d. Çeşitli başkaca duyguluk konular üzerine türküler

  2. Taşlama, yergi ve güldürü türküleri

  3. Anlatı türküleri

  a. Efsane konulu türküler

  b. Bölgelere ya da bireylere özgü konuları olan türküler

  c. Tarihlik konuları alan türküler


  Kullanıldıkları yere göre türküler


  4. İş türküleri

  5. Tören türküleri

  a. bayram türküleri

  b. Düğün türküleri

  c. Dinlik ve mezheplik törenlere deggin türküler

  ç. Ağıt töreninde söylenen türküler

  6. Oyun ve dans türküleri

  a. Çocuk oyunlarında söylenenler

  b. Büyüklerin oyunlarında söylenenler[83]

  A.Haydar Avcı da türküleri konularına göre şöyle tasnif etmiştir:

  1. Aşk, sevda t.

  2. Gurbet, ayrılık, hasret t.

  3. Ağıt t.

  4. Ninni yapısı gösteren t.

  5. Mizahi t.- güldürücü t.

  6. Eleştiri t. ve taşlamalar

  7. İş ve meslek t.

  8. Töre ve tören t. (. düğün t., b. Kına t.)

  9. Olay t.

  10. Tarihi t.

  11. Eşkıya ve başkaldırı t.

  12. Askerlik t.

  13. Evlilik t.

  14. Karşılıklı t.-atışma t.

  15. Çocuk t.

  16. Doğa t.

  17. Hayvan t.

  18. Öğretici ve öğüt verici t.

  19. Oyun t.

  20. Hapishane t.[84]  Bu tasniflere benzer daha pek çok araştırma yapılmıştır. Biz özellik göstermesi açısından yukarıdaki tasnifleri kaydetmeyi uygun gördük. Yapılan bütün tasnifleri göz önünde tutarak ve araştırmalarımıza dayanarak türküleri konularına göre şu şekilde tasnif ettik:


  1. Tabiat Türküleri

  2. Aşk Türküleri

  3. Yiğitlik Türküleri ve Tarihi Olayları Konu Edinen Türküler

  4. Tören Türküleri

  a. Düğün Türküleri

  aa. Kına Türküleri

  ab. Baş Öğme / Duvak Türküleri

  ac. Gelin Alma Türküleri

  aç. Gelin karşılama türküleri

  ad. Güvey Türküleri

  ae. Halk Oyunlarında Türküler (Halay, Bar, Horon, Zeybek..)

  b. Ayin-i cem Türküleri

  c. Sayacı Türküleri

  ç. Oturak Türküleri

  5. Askerlik Türküleri

  6. Yiyecekler Üzerine Söylenmiş Türküler

  7. Hayvanlar Üzerine Söylenmiş Türküler

  8. Olay Türküleri

  9. Bitki ve Çiçeklerle İlgili Türküler

  10. Satıcı Türküleri

  11. Ekin Türküleri

  12. Ramazan Davulcusu Türküleri

  13. Kişiler Üzerine Söylenmiş Türküler

  14. Keder, Dert ve Hastalık Türküleri

  15. Gurbet ve Hasret Türküleri

  16. Meslek ve iş Türküleri

  17. Eşkıya Türküleri

  18. Ölüm Türküleri (Ağıtlar)

  19. Ninniler ve Çocuk türküleri

  20. Hapishane Türküleri

  21. Mizahî Türküler

  22. Yergi Türküleri

  23. Öğretici ve Öğüt Verici Türküler

  .................................................. ..............  1. Tabiat Türküleri

  Türk halk şiirinde işlenen konuların başında tabiat gelir. Lale, gül, sümbül, menevşe, çiğdem gibi çiçekler; dağlar, dereler, ırmaklar, ağaçlar ve kuşlar gibi tabiata ait varlıklar çeşitli vesilelerle sik sik dile getirilir. Koku ve güzellik yönüyle çiçekler, engelleyici vasfı ile dağlar, tez elden sevgiliye ulaşacak özellikte olan rüzgârlar veya turnalar, yanık ötüşüyle insanin duygularına tercüman olan bülbüller türkü söyleyenin meramını anlatmak için başvurduğu motiflerdir.  DAĞLAR


  Senin yazın kışa benzer Selviye benzer meşesi

  Bir sevdalı başa benzer Del'olup aşka düşesi

  Çok içmiş sarhoşa benzer Top top olmuş menekşesi

  Duman eksilmeyen dağlar Burcu burcu kokan dağlar


  A dağlar ahulu dağlar Bağlantı

  Eşinden ayrılan dağlar  Ben bu dağdan geldim geçtim Yükseklerde yurdun mu var

  Acı tatlı suyun içtim Şahinleyin kurdun mu var

  Ben yarimden ayrı düştüm Bencileyin derdin mi var

  Gördünüz mü bakan dağlar Gözyaşları akan dağlar


  Bağlantı Bağlantı [85]
  YAYLA TÜRKÜSÜ


  Güz gelende dağlara Yaylaların başına

  Yayla kovanlar kalır Kar yağar ince ince

  Dünyanın kanunu bu Nedense çok ağlarız

  Seven seveni alır Yayladan ayrılınca  Yayla çimenlerine Yaylanın çimeninden

  Otur güzelim otur Doymadım ey kız senden

  Gönlün kimi severse Yer yağmurdan doyarsa

  Dünya güzeli odur Ben de doyarım senden  Yaylanın düzlerine

  Çiçekler dizi dizi

  Seneye gelemezsek

  Gelenler ansın bizi [86]
  ÖTME BÜLBÜL


  Bülbül niçin böyle feryad edersin Yenilendi yüreğimin yarası

  Ötme bülbül ötme bağrımı deldin Ahla dolu yerin göğün arası

  Varıp yad elere diller dökersin Kara yerde yatar canlar paresi

  Ötme bülbül ötme bağrımı deldin Ötme bülbül ötme bağrımı deldin  Hey bülbül feryadın tâ arşa çıktı Öte öte üstümüzden geçersin

  Nice yanmışların bağrını yaktı Eski yeni yaraları açarsın

  Senin de yavrunu şahan mı kaptı Senin kanatların vardır uçarsın

  Ötme bülbül ötme bağrımı deldin Ötme bülbül ötme bağrımı deldin  TURNALAR


  İki turnam gelir aklı karalı İnme turnam inme sen bu pınara

  Birin şahin vurmuş biri yaralı Avcı tuzak kurmuş var yolun ara

  O yavruya sorun aslı nereli Cümlemizin işin Mevlâ'm onara


  Katar katar olmuş gelir turnalar Bağlantı

  Eğrim eğrimne hoş gelir turnalar


  İnme turnam inme yolda kış olur İnme turnam inme haber sorayım

  Bastığın yerler de donar taş olur Kanadın altına name sunayım

  Böyle kalmaz elbet sonu hoş olur Nazlı cananımdan haber alayım


  Bağlantı Bağlantı

  (Eğrim eğrim : eğri büğrü, yan yan)
  2. Aşk Türküleri


  Coşkun lirizmle söylenmiş sevgi türküleridir. Daha ziyade sevgiliye duyulan özlem, kıskançlık, ayrılık, kavuşma gibi konular işlenir.Samimi lirizmin açıkça kendisini hissettirdiği bu türkülerde, genellikle sanat seviyesine ulaşılmış örnekler sergilenmiştir.  KALENİN ARDINDA


  Kalenin ardında üç ağaç incir Kalenin ardında bir taş olaydım

  Elimde kelepçe boynumda zincir Gelene geçene yoldaş olaydım

  Çekme zincirleri kollarım incir Bacısı güzele kardaş olaydım


  Atma bu taşları ben yaralıyam Bağlantı

  Elalem al giymiş ben karalıyam


  Kalenin ardında ben gördüm onu Kaleden kalaye şahin uçurdum

  Mavidir şalvarı beyazdır donu Ah ile vah ile ömrüm geçirdim

  El ne derse desin ben sevdim onu Yar bize gelende şerbet içirdim


  Bağlantı Bağlantı

  (don : elbise)  KÂTİP


  Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur

  Kâtibimin setresi uzun eteği çamur

  Kâtip uykudan uyanmış gözleri mahmur


  Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır

  Kâtibime kolalı (da) gömlek ne güzel yakışır  Üsküdar'a gider iken bir mendil buldum

  Mendilimin içine lokum doldurdum

  Ben kâtibi arar iken yanımda buldum


  Kâtip benim ben kâtibin el ne karışır

  Kâtibime kolalı (da) gömlek ne güzel yakışır
  3. Yiğitlik Türküleri ve Tarihi Olayları Konu Edinen Türküler


  Tarih boyu Asya, Avrupa ve Afrika'nın pek çok kısmında atıyla koşmadık yer bırakmayan Türk milleti, zaferden zafere koşarken yahut imkânsızlıklar yüzünden yaşanılan mağlubiyetler sırasında duygularını, heyecanlarını ve coşkularını da türkülerle dile getirmiştir. Ordudaki asker şairlerin, şiir ve türküleriyle askeri coşturup onları zafer için yüreklendirdiği nice türkü tespit edilemediği için maalesef günümüze kadar gelememiştir. Bu türkülerden bir kısmı adı unutulmuş şairlere aittir, bir kısmı ise, başta Köroğlu olmak üzere halk hikâyelerinden alınmıştır. Bu bakımdan teknik yönden biraz daha kuvvetlidirler. İnsanın içinde coşkun hareketlenmelere yol açan bu türkülerin bazıları oyun havası niteliğindedir. Yiğitlik edası taşımaları bakımından bu türkülerin marş olarak da söylendiği vakidir.  BUDİN*


  Budin dedikleri Aksu'yun başı Cephane tutuştu aklımız şaştı

  Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı Selatin camisi havaya uçtu

  Çerkes bayraktardır şehitler başı Askerin yarısı hep şehit düştü


  Geldi küffar aldı kale-i Budin'i Geldi küffar aldı kale-i Budin'i

  Aldı budin kalesini geçti bedeni Aldı budin kalesini geçti bedeni  Budin'in üstüne doğdu bir yıldız Budin dedikleri çepçevre meşe

  Aldı hain küffar on iki bin kız Kurdunu kuşunu doyurduk leşe

  Kimi kadı kimi müftü müderris Hüngür hüngür ağlar Genç Ali Paşa


  Aman padişahım imdat umarız Geldi küffar aldı kale-i Budin'i

  İmdatsız kaleye imdat bekleriz Aldı budin kalesini geçti bedeni  Budin'in içinde biz üç kız idik

  Altun kafes içre besli kuzuyduk

  Küffarın eline lâyık değildik


  Geldi küffar aldı kale-i Budin'i

  Aldı budin kalesini geçti bedeni[87]
  HAVADA BULUT YOK


  Havada bulut ok bu ne dumandır Kışlanın önünde redif sesi var

  Mahlede ölüm yok bu ne şivandır Varın bakın çantasında nesi var

  Şu Yemen elleri ne de yamandır Bir çift kundurayla bir de fesi var


  Adı Yemen'dir gülü çemendir Bağlantı

  Giden gelmiyor acep nedendir

  Burası Muş'tur yolu yokuştur

  Giden gelmiyor acep ne iştir  Kışlanın önünde üç ağaç incir Kışlanın önünde sıra söğütler

  Kolumda kelepçe boynumda zincir Yüzbaşı binbaşı asker öğütler

  Zincirin yerleri ne yaman sancır Yemen’e gidenler baba yiğitler


  Bağlantı Bağlantı  Kışlanın önünde bir sürü kazlar Mardin kapısı’nda kelek bağlanmış

  Ayağım yalnayak yüreğim sızlar Yemen’e gidenler yürek dağlamış

  Yemen’e gidene ağlıyor kızlar Analar babalar kara bağlamış


  Bağlantı Bağlantı[88]


  (redif : Yedekte bekletilen orta yaş sınıfından ihtiyat kuvveti)
  ESTERGON KALASI


  Estergon kalası su başı durak

  Kemirir gönlümü bir sinsi firak

  Gönül yar peşinde yar ondan ırak


  Akma Tuna akma ben bir dertliyim

  Yar peşinde koşar kara bahtlıyım  Estergon kalesi su başı kaya Estergon kalesi su başı hisar

  Kemirir gönlümü aşk denen belâ Kâfir bayrağını burcuna asar

  Çektiğimi hoş gör gel etme cefa Baykuşlar çığrışır bülbüller susar


  Bağlantı Bağlantı


  Estergon kalesi su başı kale Estergon kalesi papazla doldu

  Göklere ser çekmiş burçları hele Ay tutuldu güneş bulta girdi

  Biz böyle kaleyi vermezdik ele Neneler karadan yaslar bağladı


  Bağlantı Bağlantı [89]
  PLEVNE


  Tuna nehri akmam diyor Düşman Tuna’yı atladı

  Etrafımı yıkmam diyor Karakolları yokladı

  Şanı büyük Osman Paşa Osman Paşa’nın kolunda

  Plevne’den çıkmam diyor Beş bin top birden patladı  Tuna nehri akar gider Kılıcımı çaldım taşa

  Etrafını yıkar fider Taş yarıldı baştan başa

  Şanlı Gazi Osman Paşa Şanı büyük Osman Paşa

  Moskofları kırar gider Askerinle binler yaşa  Kahpe Moskof kesti yolu Bakın hele Balkanlara

  Almak ister İstanbul’u Boyanmış hep al kanlara

  Plevne bir toprak kala Benziyor Türk askerleri

  Düşman sarmış sağı solu Ateş saçan volkanlara  Kapandı plevne yolu Irmak gibi aksın kanı

  Düşman sardı sağı solu Bu uğurda verir canı

  Askerim yok cephanem yok Plevne’den çıkmam diyor

  Yetiş Süleyman Paşa kolu Türk’ün yüce kahramanı  Türk’e pusu kurdu Moskof Ağustosta açtı cengi

  Bunca yiğit vurdu Moskof Görülmemiş daha dengi

  Osman Paşa karşı durur Tuna’ya çok kan döküldü

  Almak ister yurdu Moskof Kıpkırmızı oldu rengi [90]
  SARI ZEYBEK


  Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır

  Yağmur yağar silahları ıslanır

  Deli gönül birgün olur uslanır


  Yazık olsun telli doru şanına

  Eğil bir bak mor cepkenin kanına  Şu dağları kara duman bürüdü

  Üç yüz atlı beş yüz yaya yürüdü

  Sarı Zeybek bu dünyada bir idi


  Yazık olsun telli doru şanına

  Eğil bir bak mor cepkenin kanına[91]
  4. Tören Türküleri


  Türk milleti köklü geleneklerine bağlı bir mellettir. Tarihin her devrinde, mevsim ve şartlara göre sıksık bir araya gelip eğlence düzenleyen halk, bu arada türküler söyleyip, oyunlar oynar. Çoğu yörelerde oyun ve türkü içiçedir. Oyunlar herhangi bir saz eşliğinde olabileceği gibi, sazsız da olabilir.


  Toplu yapılan törenler sırasında söylenen türküler, kendi aralarında çeşitlilik gösterir. Bunları şöyle gruplandırabiliriz:


  a. Düğün Türküleri

  aa. Kına Türküleri

  ab. Baş Öğme Türküleri

  ac. Gelin Alma Türküleri

  ad. Güvey Türküleri

  ae. Oyun Türküleri

  b. Ayin-i cem Türküleri

  c. Sayacı Türküleri

  ç. Oturak Türküleri  a. Düğün Türküleri


  Düğünler daha ziyade insanların boş zamanlarına denk getirilerek yapılır. Bu da yaz tatiline veya kırsal kesimlerde iş bitimi mevsimi olan sonbahara rastlar. Düğün, folklorumuzda önemli bir yere sahiptir. Çünkü sünnet, askerlik ve evlenme hayatın önemli dönüm noktalarıdır. Bu yüzden halkımız düğünlere ayrı bir değer verir.


  Düğünlerde eğlenme ve oyun başta gelir. Bu ortamı ise, genellikle bu işi meslek edinmiş mahalli sanatçılar sağlar. Hareketli türkülerle davetliler eğlendirilirken yerine göre uzun hava ve yanık ezgili türkülerle "of çektir"ilir, hatta gözyaşı döktürülür. Hüzünlü havalar içinde de en başta kına, baş öğme ve gelin alma türküleri gelir.  aa. Kına Türküleri


  Türklerde düğün geleneğinin en fazla önem verildiği safhalardan birisi kına gecesidir. Kız evinde kına yakılacağı zaman geceye iştirak edenlerin duyguları doruğa ulaşır. Zira, bu sırada yanık ezgi ile kına ağıdı söylenir. Yöre neresi olursa olsun, kına türkülerinin / ağıtlarının ortak özelliği hepsinin de lirizm yüklü olması ve yanık ezgi ile söylenmesidir. Kına türkülerinin, insanın duygulanmasına sebep olan bir başka yönü de türkü metnindeki sözlerin orijinalliğidir. Bu türkülerde, kader ve baht konusu ön planda tutularak, geçmiş ve gelecekle ilgili düşünceler ve duygular ele alınır.


  Ülkemizde, muhtelif yörelerde bu türkülere ve bu türküleri söylemeye; kına ağıtı, gelin ağıtı, ağıt havası, gelin ağlatma havası, gelin savusu, savu sağmak, gelin türküsü, gelin yası ve okşama[92] Ülkenin her yerinde kısmen farklı gelenekler içerisinde yapılan kına gecelerinde, farklı sözlerle söylenen kına türkülerinin ortak yönü, hepsinin de yanık ezgili olmasıdır. Bunun sebebi ise, ayrılık ve yukarıda söylediğimiz hususlardır.  SİVAS KINA GECESİ TÜRKÜSÜ


  Çaktılar çaktılar çakmak taşını

  Kurdular kurdular düğün aşını

  Sesleyin gelinin bey kardaşını


  Şen anam şen anam evin şen olsun

  İşte ben gidiyom evin gen olsun  Ocağa koydular yufka sacını Ocakta kaynıyor helva tavası

  Başıma koydular yufka tacını Dışarda çalıyor düğün havası

  Çağırın çağırın kız kardaşını İçerde ağlıyor kızın anası


  Bağlantı Bağlantı  Hepisi hepisi birden geldiler Baban Bursa’ya vardı mı

  Dolu gibi dolu eve doldular Bursa kumaşı aldı mı

  Anamı ağlatıp beni aldılar Gelin oluyor duydun mu


  Bağlantı Bağlantı  Tuz kabını kardaş tuzsuz koyarlar Elek içinde valası

  Koc’evi koc’evi ıssız koyarlar Kâğıt içinde kınası

  Anayı babayı ıssız koyarlar Hani bu kızın anası


  Bağlantı Bağlantı  Güveyi güveyi bahçede gezer Biner atın iyisine

  Fesine fesine püsküller dizer Çıkar yolun kıyısına

  Güveyi güveyi gelinden güzel Söyleyin bey dayısını


  Bağlantı Bağlantı  Güveyi güveyi giydiği atlas Ana hamama vardın mı

  Atlasa atlasa iğneler batmaz Yunduğu yeri gördün mü

  Güveyi güveyi Allah’tan korkmaz Gelin olduğum bildin mi


  Bağlantı Bağlantı  Baba çarşıya vardın mı Gelinciler geldiler

  Gezdiğim yerleri gördün mü Atlarına bindiler

  Bana bir şey aldın mı Gelini alıp gittiler


  Bağlantı Bağlantı  Sırtımı verdiğim duvarlar

  Elimi yuduğum pınarlar

  Sallanıp gezdiğim odalar


  Bağlantı


  Genellikle bentler halinde olan kına gecesi türkülerinin dörtlüklerle hatta beyitlerle söylenmiş şekilleri de vardır. Aşağıda kaydettiğimiz iki örnek bu şekilde vücuda getirilmişlerdir. Yapısı dörtlük olan ağıtlar ekseriya mani tipindedir. Beyitlerle söylenen ağıtlarda her beyit kendi arasında kafiyelidir.  KINA TÜRKÜSÜ


  Bu kıza gerek bir ana Bu kıza gerek bir baba

  Ağlayalım yana yana Ağlayalım kaba kaba

  İki gözüm hatun ana İki gözüm aslan baba

  Gelin oldum gidiyorum Dayanamam kötü dile  Bu kıza gerek bir bacı Ana kızın çok mu idi

  Ağlayalım acı acı Bir kız sana yük mü idi

  İki gözüm hatun bacı Kırılası emmilerim

  Vermen beni gurbet ele Hiç oğlunuz yok mu idi  Baba kadanı alayım Atladım geçtim Tuna’yı

  Sakalına tel olayım Ağ ele yaktım kınayı

  Kapında köle olayım Ağlatman hatun anayı

  Verme beni gurbet ele Gider de geri gelirim  Atladım geçtim eşiği Gidiyorum elinizden

  Sofrada buldum kaşığı Kurtulayım dilinizden

  Evimizin yakışığı Yeşil başlı ördek olsam

  İşte bindim gidiyorum Sular içmem gölünüzden  Elimi yuduğum arklar Kara koyun meler gelir

  Belimi verdiğim dutlar Dağı taşı deler gelir

  Silip süpürdüğüm yurtlar Kız anadan ayrılınca

  İşte koyup gidiyorum Gör başına neler gelir  Evimizin önü kavak Kuru yere kazık çaktın

  Dalın kırdım ufak ufak Batar gider demedin mi

  Elim kına yüzüm duvak Gurbet ele bir kız verdin

  İşte koydum gidiyorum Yiter gider demedin mi  Evimizin önü kazlar Emmimoğlunun inadı

  Yel estikçe dalın düzler Keklik kafese tünedi

  İzin verin eşi kızlar Kurban olam hatun teyzem

  Kıza kına yakıcıyık Duyanlar bizi kınadı[93]
  KINA TÜRKÜSÜ


  Kız kına yakmaya geldik yakmaya Sabah seni göçürürler yurdundan

  Yüzüğün takmaya geldik takmaya Anan baban deli olur derdinden  Dünürlerim geldi kondu tarlaya Ağla kızım ağla bugün günündür

  Kılıçları yıldız gibi parlaya Sağ yanından tutan ağa kaynındır  Altın tas içinde kınan ezerler Dola dola buyük eve doldular

  Ak gerdana inci mercan dizerler Büyük evin küçük kızın aldılar  Ağla kızım ağla metin olasın Atladı geçti eşiği eşiği

  Yüksektir soyları hatun olasın Sofrada kaldı kaşığı kaşığı  Tuzun küleğini tuzsuz koyan kız Çamura taş atma batar da gider

  Anayı babayı ıssız koyan kız Irağa kız verme iter de gider

  .....................

  Ağır yayığını yaydığım ana

  Yaldız tereğini dizdiğim ana [94]

  ab. Baş Öğme / Duvak Türküleri

  Gelin türkülerinin bir başka çeşidi de baş öğme türküleridir. Bunlar, kına türkülerinden farklı ortamlarda dile getirilirler. Çeşitli yörelerde gelin öğme, kız öğme, duvak türküleri olarak da bilinen bu türküler, gelin evden ayrılmadan birkaç saat önce, giydirilirken ve süslenirken birkaç kadın tarafından söylenen türkülerdir. Yapı ve muhteva olarak kına gecesi türküleri / ağıtları ile benzerlik gösterirler. Genellikle bentler halindedirler.

  Sivas İlbeyli yöresinde tespit ettiğimiz gelenek ve baş öğme türkü şu şekildedir:

  Gelin evden ayrılacağı zaman iki kadın tarafından başı bağlanır. Kadınlardan birisi gelini giydirir, başını bağlar, diğeri de alını-yeşilini verir. Bu sırada içeri kimse alınmaz. Gelini giyindirip süsleyen kadınlar bir yandan da ağlaya ağlaya baş öğme türküsünü söylerler. Nihayet baş bağlanır. Kadınlar geline sarılıp tekrar ağlarlar. Bu arada gelinin başını bozmamaya dikkat ederler.


  BAŞÖĞME TÜRKÜSÜ

  Duvak alın köşk a(ğa)cına ulaştı
  Kavim kardeş kuzu gibi meleşti
  Bu ayrılık hep kızlara bulaştı

  Ben gidem ben gidem evin şen olsun (Bağlantı)

  Yaranım yoldaşım ağzım tatl’olsun

  Babam kıratını çaya bağlasın
  Kırat kişnedikçe anam ağlasın
  Anamın kızı var beni neylesin

  Hayvah hayvah ben anamdan ayrıldım (Bağlantı)

  Eşim kızlar ben sizlerden yad oldum

  Sel önünden devşirirler odunu Gelinciler salınarak geldiler
  Yiyen bilir leblebinin tadını Dolu gibi avlumuza doldular
  Bilemedik gelin kızın adını Anamın elinden beni aldılar

  Bağlantı Bağlantı

  Anamı anamı benim anamı Anam kirmenini alsın eline
  Sancı tutsun nikâh kıyan imemı Babam dağarcığın sarsın beline
  Çarşamba gecesi yaktım kınamı Çıksın baksın gurbet elin yoluna

  Bağlantı Bağlantı

  Yıldız Dağı derler bir dağ ışılar Atlar vurdular yaldızlı gemler
  Geyik kuzusunu almış moşular Anamın gününde sürdüğüm demler
  Ben’anamdan ayırdılar komşular Sabah olur götürürler zalimler

  Bağlantı Bağlantı

  Atlar eğerlendi bineğin ister Dolu geldi dereleri coşurdu
  Kuşlar havalandı döneğin ister Kâdir Mevlâ’m tebdilimi şaşırdı
  Anası babası konağın ister Kara yazı gurbet ele düşürdü

  Bağlantı Bağlantı

  Görünüyor bizim elin taşları Görünmüyor bizim elin söğüdü
  Yaslı yaslı ötüşüyor kuşları Ben gelirken ekipleri yog idi
  Anamın babamın ihmal işleri Kirildi mi bizim elin yiğidi

  Bağlantı Bağlantı

  Kapları yuyamam elim yağ olur Tuz küleklerini tuzsuz koyan kız
  Irafa koyamam elim yorulur Anayı babayı issiz koyan kız
  Dışarı çıkamam kaynım darılır Evini barkını sessiz koyan kız

  Bağlantı Bağlantı

  Gurbete gidenin bağrı taş gerek
  Altı arap atlı beş kardaş gerek
  Her zaman her daim gönlü hoş gerek

  Bağlantı[95]


  ac. Gelin Alma Türküleri

  Düğün günü gelin kızın evden ayrılması ani, gerek kız gerekse orada bulunanlar için oldukça acili bir andır. Bu sırada hayaller, hatıralar, beklentiler, ayrılık ve ümit gibi duyguları hep birbirine karışır. Bir yandan zurnanın yanık yanık çalan gelin alma havası, bir yandan da söylenen türküler herkesi hüzünlü bir havaya sokar.

  Gelin alma türkülerinde, her ne kadar lirizm hakim ise de öğüt niteliğinde mesajlar da bulunur.

  DÜNÜRCÜLER GELDİ

  Dünürcüler geldi sıra sıra dizildi
  Altın tas içinde kınam ezildi
  Alnımıza böyle yazı yazıldı

  İşte ben giderim şen olsun eviz

  Ben gittikten sonra gen olsun eviz

  Çegile taş atma batar da gider
  Uzağa kız verme (anam) iter de gider
  Anayı babayı (anam) atar da gider

  Bağlantı

  Elimi attım asma terekler
  Belim yasladığım asma direkler
  Ahırda iniler çifte medekler

  Bağlantı (Özbek, 412-413)

  (gen : geniş, çegil : tahil yigini, terek : raf, medek : manda, manda yavrusu)  aç. Gelin Karşılama Türküleri

  Trabzon’da, perşembe günü gelin evden alınır, oğlan evine getirilir. Bu sırada yörede “gelin karşılama” havası olarak bilinen türkü okunur.


  GELİN KARŞILAMASI


  Hoş geldin âdem ilen Hoş geldin hoş oturdun
  Uğurlar kadem ilen Dolu bade getirdin
  Yar seni beslemeli Bu aftos meclisidir
  Cevizli badem ilen Ne getirdin oturdun


  Hoş geldin hanemize
  Dert saldın yaremize
  Senin gibi bir güzel
  Girmiştir aremize[96]  ad. Güvey Türküleri

  Her ne kadar gelinle ilgili türkülerimiz çoğunlukta ise de yurdun muhtelif yörelerinde güveyiler / damatlar için de söylenen türkülerimiz vardır. Gelin türküleri gibi yanık ezgi ile söylenmezler.


  GÜVEYİ TÜRKÜSÜ

  Yatsıya varmadan güveyi koyarlar
  Zengini zengine arar da bulurlar
  Öksüzün nikâhın yolda kıyarlar
  Yatsıya varmadan güveyi koyarlar

  Yar yardan ayrıldı
  Yar bana darıldı
  Vah vah küstü darıldı

  Dereden dereye urgan gererler
  Urganın üstüne yorgan sererler
  Güzeli candan severler
  Çirkini baştan savarlar

  Haydi boylu güzelim
  Nereleri gezelim
  Vah vah dağlara gidelim (Özbek, 416)


  ae. Oyun Türküleri

  Kültürümüzde oyun ve müzik içiçedir. Oyunlar, yörelere göre çeşitli adlar alırlar. Halay, bar, horon, zeybek bunlardan bazılarıdır. Oyunlar genellikle davul-zurna, bağlama, kemençe, cümbüş, keman, ud, kanun, tef, darbuka, klarnet gibi sazlar eşliğinde oynanır. Bu arada türküler söylenir. Kimi yörelerde ise (Yozgat gibi...) sazsız oyunlar vardır. Oyuncular yan yana yahut karşı karşıya geçerek türkü söyleyip, müziğin yapısına göre çeşitli figürlerle oyunlarını sergilerler. Bunların çoğu mani katarlarıyla vücuda getirilmiştir. Ayrıca bir olay sonrası ortaya çıkmış oyun ve türkü sözlerinin de var olduğunu da unutmamak gerekir. TRT Repertuarındaki türküler içinde oyun türküleri bir hayli yekün tutar.

  MİSKET (Ankara)

  Güvercin uçuverdi
  Kanadın açıverdi (ben yandım aman)
  Elin oğlu değil mi (aman aman)
  Sevdi de kaçıverdi

  A benim aslan yarim
  Dağlara yaslan yarim
  Dağlar cefa götürmez
  Sineme yaslan yarim

  Güvercinim uyur mu
  Çağırsam uyanır mı (ben yandım aman)
  Misket orda ben burda (aman aman)
  Buna can dayanır mı

  A benim hacı yarim
  Başımın tacı yarim
  Eller bana acımaz
  Sen bari acı yarim [97]

  ŞEKER OĞLAN

  Kayada gezen oğlan Kayadan bakan oğlan
  Edası güzel oğlan Kâkülü sarkan oğlan

  Beni sana vermezler Gece gelme gündüz gel

  Sar'altın kazan oğlan Horozdan korkan oğlan

  Aman şeker oğlan Bağlantı
  Yandım şeker oğlan
  Anasına küsmüş
  Damda yatar oğlan

  Kayaya koydum kutu
  Herkes yarine mutu
  Gelinler tatlı yesin
  Kaynana semizotu

  Bağlantı[98]  İĞDELİ GELİN
  Kız pınar başında testi doldurur Kız pınar başında yatmış uyumuş
  Testinin kulpuna şahin kondurur Elâ gözlerini uyku bürümüş

  Kız senin bakışın beni öldürür Evvel küçük imiş şimdi büyümüş


  Derdimin dermanı iğdeli gelin Bağlantı

  İğdesin aldırmış sevdalı gelin  Evlerinin önü bulgur sokusu Evlerinin önü iğde değil mi

  Sokudan geliyor yarin kokusu İğdenin dalları yerde değil mi

  Kendi küçük ama cilve kutusu Benim sevdiceğim burda değil mi


  Bağlantı Bağlantı[99]
  BİRİNİ DE YAVRUM BİRİNİ

  Birini de yavrum birini Çiftini de yavrum çiftini

  Harmana serdim kilimi Geliver de çifteli çifteli

  Takıver de zillerin birini Takıver de zillerin çiftini


  Dönüver de maydan senindir Bağlantı  Üçünü de yavrum üçünü Merdini de yavrum merdini

  Yaylada gördüm göçünü Kim bilir kimin derdini

  Takıver de zillerin üçünü Takıver de zillerin dördünü


  Bağlantı Bağlantı[100]
  ÇÖKERTME (Muğla)


  Çökertme’den çıktım (Hallil’im aman) başım selamet

  Bitez de yalısına varamadan (Halil’im aman) koptu kıyamet

  Arkadaşım İbram Çavuş Allah’ına emanet


  Burası da asbat deyil (Halil’im aman) Bitez yaylası

  Ciğerime ateş saldı aman kurşun yarası  Güverteden gezerken (Halil’im aman) kunduram kaydı

  İpekli de mendilimi (Halil’im aman) ürüzgâr aldı

  Çakır da gözlü Gülsüm’ü kolcular aldı


  Bağlantı  Gidelim Halil’im (Halil’im aman) Çökertme”ye varalım

  Kolcular görürse (Halil’im aman) nere kaçalım

  Teslim olmayalım Halil’im ateş açalim


  Bağlantı[101]
  ÇAYDA ÇIRA YANIYOR


  Çayda-çıra yanıyor Çayda-çıra yüz çıra

  Ay tutulmuş sanıyor Yandılar sıra sıra

  Yavaş oyna güzelim Gelin keklik ben avcı

  Herkes seni tanıyor Giderim ardı sıra  Ay tutulmuş kararmış Hayda-çıra yanıyor

  Gelin hanim sararmış Humar göz uyanıyor

  Nine mumları getir Fitil çifte yara bir

  Oğlun hulku daralmış Yürek mi dayanıyor  Çayda-çıra yakarım Yanar çayda-çıralar

  Yar yoluna bakarım Kızlar oyun sıralar

  Bir yüz görümlüğüne Gelin hanim gelince

  Beşi-birlik takarım Tefçi alır paralar [102]

  (hulk : bogaz)
  b. Ayin-i cem Türküleri

  Ayin-i Cem, galat olup asli Aynü'l-Cem' dir[103]. Ayin-i Cem yahut Aynü'l Cem Toplanti Töresi demektir.


  Alevî-Bektaşî toplantılarında yapılan bu törenler, tarikate birinin yeni girmesi veya bir ulu kişinin anılması vesilesi ile düzenlenir. Cemlerde kurbanlar kesilir, içki içilir, sazla deyişler, nefesler söylenir ve sema (semah) yapılır[104]. Töreni, “yol, sürek, töre” denilen kaideler çerçevesinde, pir veya mürşid diye bilinen “Dede” ler yürütür.

  Cemin belli bir yerinde okunan deyiş, buyruk ve nefesleri “sazandar” lar söylerler. Bazı köylerde cemler, dedenin saz çalması suretiyle başlar. Cemlerde Bektaşî şairlerinin şiirleri icra edilir. Bu şiirler, tarikatin düşünce, inanç ve dünya görüşünü yansıtan nutuk, devriye, nefes.. gibi şiirlerdir. Bektaşi şiirlerinde konulardan şunlar ağırlıktadır: Hz. Ali, On İki İmam ve menkıbeleri, Bektaşî Velileri ve menkıbeleri, Bektaşîliğe ait inançlar, Bektaşî erkan ve âdetleri, dünyaya bağlılık şiirleri[105].


  Cem sırasında okunen ezgili parçaların hemen hemen hepsinin sahibi bellidir. Bu parçalar daha ziyade, Şah Hatayi, Nesimi, Seyyid Seyfullah Nizamoğlu, Kul Himmet ve Pir Sultan'a ait eserler olduğundan yani anonim olmadıklarından buraya örnek almıyoruz.  c. Sayacı Türküleri


  Saya (Gezme-Günü-Bayramı) koyunların kuzulamasından elli gün kadar önce, İç Anadolu'da ve bilhassa Doğu Anadolu'da yaşatılan geleneklerdendir. Saya töreni sırasında çocuklar grup halinde toplanır. İçlerinden birini çoban seçip elini yüzünü siyaha boyarlar. Başına keçeden yapılmış uzun külah örterler. Göğsüne omuzuna irili ufaklı çanlar takarlar. çoban salınarak, sağa sola yatarak yürür. Grup olan çocuklar, ev ev dolaşır. Çoban, uğradıkları evin kapısı önüne yatar; un, bulgur, yağ, pekmez, şeker, bal, üzüm, incir, peynir veya para alıncaya kadar kalkmaz. Toplanan malzemelerden pilav, yemek ve helva yapılır ve bunlar topluca yenilir. Saya dolaşırken, uğranılan evlerde aşağıdaki türkü okunur.
  SAYA TÜRKÜSÜ


  Hey hayadan hayadan Aman karabaş koyun

  Yılan çıktı kayadan Karlı dağlar aş koyun

  Acımızdan gelmedik Ay karanlık gecede

  Töremiz var sayadan Çobana yoldaş koyun  Elli günü sayasın

  Gümbür gümbür yayasın

  Foşur foşur sağasın

  Şu oğluma (Şu kızıma) diyesin 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri