Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Atatürk ilkelerinin türk milletine etkileri nedir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Atatürk'ün Türk Milletine Yaptığı En Büyük Hizmet Hangisidir Atatürk türk milletine nasıl önderlik
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 19      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Atatürk İlkelerinin Türk Milletine Etkileri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Atatürk’ün Hukuk İnkılabının 21.Yüzyılda Türkiye’de Yönetim ve Toplumsal Yaşamdaki Etkileri
  Giriş

  Bu çalışmada Atatürk’ün gerçekleştirdiği büyük hukuk inkılâbının Atatürk’ün evrensel yönü göz önünde bulundurularak 21. yüzyılda Türkiye’mizde “yönetim”de ve “toplum yaşamı”ndaki etkileri incelenecektir.

  O halde amacımız; Türk hukuk inkılâbını anlatmak veya Atatürkçülük diye ifade ettiğimiz Atatürk ilkelerinin, 21. yüzyılda niçin evrenselleştiğini açıklamak değil, fakat her iki konuyu üçüncü bir boyutta birleştirerek; “yönetim”de ve “toplum yaşamı” üzerinde o tarihlerde nasıl bir etki yaptığını ve esasen günümüzdeki gelişimini, yansımalarını incelemektir.

  “Yönetim” başlığı altında önce devlet, rejim, sistem kavramlarına göz gezdirilecek, sonra Cumhuriyet, Demokrasi ve eğitim üzerinde kısaca durulacaktır. Hukuk inkılâbının toplumumuzda meydana getirdiği değişim ve günümüzdeki etkilerini incelemek için önce “toplum yaşamı”ndaki etkilerine sosyolojik ve psikolojik açıdan değinilecek, sonra hukukî etkileri ve değişen anlayışlar incelenecektir.

  O halde bu çalışmada hukuk inkılâbıyla birlikte Türk toplumunda görülen ve gözlemlenen değişim ve dönüşüm ortaya konulacaktır.

  I. Türk Hukuk İnkılâbının Özellikleri

  Atatürk’ün gerçekleştirdiği, tarihte bir örneği olmayan köklü ve hızlı değişikliği içeren hukuk inkılâbının temeli lâikliktir.1

  Atatürk önce devleti, devlet düzenini, sonra da kanunları, eğitimi2 ve sosyal hayatı3 lâikleştirmek suretiyle Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek yolunu açmıştır.
  Türk hukuk inkılâbını4, her alanda hukukun laikleştirilmesi olarak almaktayız.

  Hukukun lâik olması demek5; devletin kanun koyarken veya diğer hukukî düzenlemelerde bulunurken dinî esaslara, din kurallarına ve hükümlerine uymak zorunda olmaması, bağlı bulunmaması demektir.

  Yine kurallar bir din emri olarak değil de bir sosyal zorunluluk olarak yer almış olursa devlet ve hukuk düzeni lâik demektir.

  Lâik devlet6 de; kendi hukuk düzenindeki herhangi bir kuralı “sırf din gereği” olarak bu düzene dahil etmeyen ve müeyyidelendirmeyen devlet demektir.

  Atatürk hukuk inkılâbını yavaş, yavaş ve bazen duraklayarak, mevcut düzen ile gerçekleştirmek istediği düzeni dengeleyerek yürütmüştür.

  23 Nisan 1920’deTBMM açıldıktan sonra7; 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu8, 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilânı nedeniyle 1921 anayasasının “tevzihan tâdili, yani açıklamalı değiştirilmesi, 3 Mart 1924’te hilâfetin9, Şer’iye ve Evkaf Bakanlıklarının kaldırılması10 ve Tevhid-i Tedrisat-Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu, 8 Nisan 1924’te Şer’iye Mahkemelerinin lağvolunması, 20 Nisan 1924’te yeni anayasanın kabulü11, 2 Eylül 1925’te tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, 25 Kasım 1925’te şapka giyilmesinin kabulü12, 26 Aralık 1925’te hicrî ve rumî takvimin yerine uluslar arası takvimin ve alafranga saatin getirilmesi13, 17 Şubat 1926’da Medenî Kanun’un, 22 Nisan 1926’da Borçlar Kanunu’nun kabulü, 1 Mart 1926’da Türk Ceza Kanunu’nun kabulü, 29 Mayıs 1926’da Ticaret Kanunu’nun kabulü, 9 Nisan 1928’de 1924 Anayasasında değişiklik yapılarak devletin dininin İslâm dini olduğuna dair hükmün kaldırılması, 24 Mayıs 1928’de uluslararası rakamların kabulü, 18 Haziran 1928’de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kabulü, 3 Kasım 1928’de yeni Türk harflerinin kabulü, 4 Nisan 1929’da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun kabulü, 13 Mayıs 1929’da Deniz Ticaret Kanunu’nun kabulü, 3 Nisan 1930’da kabul edilen Belediye Kanununda evvelce yalnız erkeklere ait olan seçme ve seçilme hakkının kadınlara da tanınması, 22 Mayıs 1930’da Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Muhakeme Usulü Kanunu’nun kabulü, 1 Nisan 1931 ‘de uluslararası ölçülerin kabulü, 15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu14’nun kurulması, 9 Haziran 1932’de İcra ve İflâs Kanunu’nun kabulü, 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumuı5’nun kurulması, 21 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu’nun kabulü, 26 Kasım 1934’te bazı lâkap ve unvanların kaldırılmasının kabulü, 3 Aralık 1934’te din adamlarının mabedler dışında dinî bazı kisveleri giymelerinin yasaklanması, 5 Aralık 1934’te kadınlarımıza milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması, 27 Mayıs 1935’te hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması, 5 Şubat 1937’de 1924 Anayasası’nda lâiklik ilkesinin yer alması gerçekleştirilmiştir.

  Kronolojik sırayla sunduğumuz bu büyük inkılâbın tek hedefi Türkiye’de lâikliğin yerleştirilmesidir.

  Son yıllarda Osmanlı devletinin lâik bir devlet olduğu ileri sürülmektedir.

  Hatta bazıları, lâikliğin Türk tarihinde bir başlangıcı olduğunu, Atatürk’ün rolünün lâiklik kavramını Türk milletine benimsetmekten ibaret olduğunu söylemektedirler.

  Bu görüşlerin sahipleri, Osmanlı devletinin İslâm’dan başka din mensuplarına karşı gösterdiği hoşgörüye dayanmaktadırlar. Halbuki hoşgörü başka, lâiklik başkadır.

  Kaldı ki şer’î hukukun uygulandığı bir toplumda, din kurallarına bağlı kalmaksızın hayatın akışı içinde bazı lâik düzenlemelerin zorunlu olarak yapılmış bulunması, devlet ve toplum yapısını lâikleştirme gibi köklü bir hareketin başlangıcı sayılamaz.

  Lâiklik; tamamen Atatürk’ün ve Cumhuriyetin eseridir.

  Kanaatimce Atatürk’ün asıl inkılâbı, temeli lâiklik olan hukuk inkılâbıdır, diğer bütün reformlar bu büyük inkılâbın değişik veçhelerini oluşturmuşlardır.

  II. 21. Yüzyılda Atatürkçülüğün Evrenselleşmesi16

  Mustafa Kemal’in çağdaş bir sentez olarak ortaya koyduğu Atatürkçülük,17 l8 O’nun ileri görüşlülüğü ve geleceğe dönüklüğü sayesinde yaşamaya ve yayılmaya devam etmektedir.

  “Evrenselleşme” için “dünyaca kabul edilebilir bir kriter haline gelmiş olmak” diyebiliriz.

  Emperyalizme karşı kurtuluş savaşı veren dünya lideri olması, koyduğu ilkelerin milletler arası alanda etkileri, Batı medeniyetine katılması, Doğu’nun da kurtuluşunu hazırlaması, aydınlanma hareketini kendi bölgesine, İslâm dünyasına taşımış olması, yurtta barış cihanda barış ilkesini benimsemesi, savaşlara sebebiyet veren saldırgana saldırının yanına kâr kalmayacağını anlatacak bir uluslar arası teşkilâtın kurulmasını isteyerek ileri görüşlülüğünü belirtmesi, böylece yayılmacı politika izleyenlere karşı “caydırıcılık” ilkesinin esasını koyması, Sovyetler Birliği’nin elinde tuttuğu milletleri birgün elinden kaçırabileceğini, dünyanın yeni bir dengeye ulaşabileceğini dile getirmesi, uzak görüşlülüğünün, evrenselliğinin örnekleridir.

  III. Hukuk İnkılâbının Yönetim Üzerindeki Etkileri

  A. Kavramlar19

  Devlet fikri, iktidarın kişisellikten arınıp, kurumsallaşmaya geçişini belirtir.

  Çağdaş devlet görev ve yetkileri anayasayla düzenlenen, mahallî ve evrensel değerlerle, hukukla, insan haklarıyla şekillendirilen devlettir.

  Her devletin temel ilkeleri vardır.

  Devlet bir siyasî organizasyondur. Hükümetler değişir, devlet değişmez.

  Cumhuriyet bir devlet şeklidir, devlet başkanının “seçim”le işbaşına geldiği bir rejimdir.

  Cumhuriyet; toplumun kimin tarafından yönetileceği konusudur.

  Demokrasi ise toplumun nasıl yönetileceği konusudur.

  Rejim ile sistem siyasal olarak aynı anlamdadır, ancak rejim ile devlet aynı değildir.

  Devlet; organlar, yetkiler, iktidar ve halktan oluşan maddî ve manevî değerler bütünüdür.

  Rejim ise bu değerleri kullanan yönetim şeklidir.

  Rejim tüm vatandaşların istediği, benimsediği rejim olmayabilir. Ancak devlet, egemenlik alanında bulunan herkesin devletidir.
  Rejimler değişebilir, ama devlet devam eder.

  Rejimlerin değişmesi toplumsal çözülüş getirmez, ama devletlerin yıkılışı toplumsal çözülüşü getirir.

  Nitekim, çok eskilere gitmeden; 1075’te Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulan Anadolu Selçuklu devleti, onu izleyen Osmanlı devleti ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti devleti ile devletimiz devamedegelmektedir, süreklilik arzetmektedir.

  Atatürk 928 yıldan beri kesintisiz varolan devletimizi “toparla-yan”dır, modern ve çağdaş devletimizin kurucusudur. Başka bir deyişle devamedegelen devletimizin hanedanlık sistemini kaldırarak Cumhuriyet rejimini kurandır.

  Bir devletin ülke yani toprak, insan ve egemenlik olmak üzere üç unsuru vardır.

  Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde bu üç unsur değişmemiştir. Osmanlı devleti son bulurken aynı topraklar üzerinde aynı insanlar, büyük Atatürk’ün önderliğinde “Egemenlik Milletindir” inancıyla yeni bir rejime geçmişlerdir.

  B. Etkileri

  Hukuk inkılâbının genel anlamda yönetim üzerindeki etkilerine gelince:

  Bugün için yeryüzünde en gelişmiş yönetim şekli olan Cumhuriyet20 rejimini Atatürk esasen 1920 yılında kurup, ancak 1923 yılında ilân ederek devleti modern bir rejimle desteklemiştir.

  Cumhuriyet rejimleri demokratikleşmezse, bir seçkinler rejimi olmaya devam eder.

  Halbuki Türkiye’de Cumhuriyet kısa sürede çok partili demokrasiye21 22 geçerek, olması gereken seyrinde devam etmiştir.

  Atatürk Cumhuriyet rejimini kurarak, demokrasiye geçiş hazırlıklarını süratle yaparak, 1930’da Belediye Kanunu’nu değiştirip toplumun yarısından fazlasını oluşturan kadınlara mahallî seçimlerde, 1934’te de genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını verip yönetime iştirak ettirmiştir. Böylece bugün çağdaş demokrasilerin yeni yurttaşlık tanımı olan bireyin katılımcı olmasını daha o zamandan sağlamıştır.

  O halde bugün hem katılımcılığımızı, hem de Türk kadınının23 siyasî alanda yer almasını Atatürk sağlamıştır.

  Atatürk’ün Tevhid-i Tedrisat yani Öğretimin Birleştirilmesi Kanununu kabul ederek millî olan tek tip eğitimi sağlaması, kız çocuklarının eğitimine önem vermesi, ülkenin her tarafında kadınların sosyal hayatta yer almasını teşvik etmesi, kadın-erkek eşitliğini sağlayan kanunları hazırlatması günümüzde Türkiye’de Türk kadınının kamu hizmetlerinde iyi mevkilerde istihdamını sağlamıştır.

  Bugün Millî Eğitim Bakanlığında %51, Dışişleri Bakanlığında %50 oranında kadın çalışmaktadır.

  Türkiye’de üniversite öğretim üyelerinin %37’sini kadınlarımız oluşturmaktadır. Bugün Türkiye orantı itibarıyla dünyada en fazla kadın akademisyenin olduğu ülkedir.

  Yüksek yönetici olan kadınlarımız %4 oranla dünyadaki gelişmiş bazı ülkelerin önündedir. Avukatlık, hâkimlik, savcılık yapan kadınlarımızın sayısı bir haylidir.

  IV. Hukuk İnkılâbının Türk Toplumunda Meydana Getirdiği Değişim Ve Günümüzdeki Etkileri

  A. Türk Toplumuna Sosyo-Psikolojik Açıdan Yaklaşım

  Türkiye; coğrafî konumu itibarıyla tarih boyunca, sosyal, kültürel, dinî ve askerî etkileşim alanı olmuştur.

  Dünyanın bu derece farklı etkileşime açık bölgesi azdır.

  Üstelik hiçbir bölge Türkiye kadar da etkileşime açık olmamıştır.

  Bu etkileşim nedir?

  Bunu açıklamadan önce kısaca Anadolu coğrafyası üzerinde durmak istiyorum:

  Anadolu üç kıtanın kesişme bölgesidir. Ortadoğu, Kafkasya dolayısıyla Asya, Balkanlar dolayısıyla Avrupa, nihayet Afrika kıtasının arasında bir yanmadadır.

  Tarihin akışına bakıldığında, tarihî olayların hemen hemen yandan fazlasının Anadolu’nun da yer aldığı coğrafî bölgede cereyan eden olaylar zinciri olduğu görülmektedir.

  Anadolu’da antik çağdan başlayıp günümüze kadar devam eden farklı toplumlarda; farklı dinlerin, farklı düşüncelerin, farklı yaşam biçimlerinin etkili olduğu ve zamanla da ortak değerler bütününe dönüşen bir süreç yaşanmıştır.

  Biz Türkler Selçuklu ve Osmanlı devleti dönemlerinde; bu farklı değerlere sahip toplum kesitlerini, birarada, barış ülkesinde barış içinde yönettik.

  Cumhuriyet dönemi ile birlikte, biraz önce açıkladığım özellikleriyle yönetim sistemi ve hukuk sistemi, çağdaş Batılı değerler bütünü şeklinde “devlet anlayışı” olarak kabul edilip uygulanmaya başlandı.

  Uyumlu, homojen (mütecanis) toplum yapısı, yeni anlayışı reddetmedi.

  Hukuk inkılâbının benimsenmesi, toplumda varolan adalet ve hukuk anlayışına paralel olarak gelişti.

  Bu nedenle yeni yaklaşımların toplumdaki yansıması da o derece köklü oldu.

  İnsanlar toplum içinde nelerden ve nasıl etkilenir?

  Bu etkilere toplum tarafından nasıl karşılık verilir?

  Bu soruların karşılığının farklı toplumlarda, farklı şekillerde olduğunu gözlemlemekteyiz.

  Bir bakıma bu soruların cevabını bulmamız, aynı zamanda toplumsal davranışları anlamamızı da kolaylaştıracaktır.

  Tarihî geçmişimizde farklılıkları kabul edip, birarada yaşama ortak duygusu, topluma egemen olmuştur.

  Yine tanzimatta Batı’nın hukuk sistemini kabul ile başlayan hukuk reformu, bu reformları değerlendirme ve benimseme süreci sonrasında Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen hukuk inkılâbı toplumsal açıdan bakıldığında ciddî bir tepki görmemiştir. Aksine benimsenmiş, özümsenmiştir.

  Tarihimiz boyunca yalnız dinî ya da yalnız akılcı kuralların hayatımızın her alanını tek taraflı etkilediği bir kültür anlayışımız olmamıştır.

  Bilâkis hoşgörüye dayalı, farklılıkları da kabullenme olgusu, hâkim düşünce olmuştur.

  O halde Türk toplumunda kültürel ve sosyal etkileşime açık bir ortak duygu mevcuttur.

  Cumhuriyetten önce ülkemizde dinî motiflerin ön plâna çıkarttığı Müslüman kesim yanında farklı din mensuplarının kendi dinî motifleriyle yaşadıkları değişik görüntülü bir toplumsal doku hâkimdi.

  Ancak toprak kaybımızdan sonra cumhuriyet rejimiyle birlikte Müslüman Türklere dayalı tek bir millet oluşturma düşüncesi ve kararı; birlikteliği daha da pekiştirmiştir.

  Toplumu meydana getiren insandır.

  Her bir insanın değerini; zekâsı, ruhu, bilinci, duyarlılığı, toplumdan topluma değişen özellikleri arttırır ya da azaltır.

  Ortak istekler, ortak duyarlılıklar, ortak düşler toplumsal dokunun birleştirici unsurlarıdır.

  Türk toplumundaki özellikleri ise toplumumuzun; tarihin her döneminde farklı coğrafyalarda farklı kültür sahibi toplumlarla iç içe yaşamaları, varlıklarını sürdürürken etkilemeleri ve etkilenmeleri, şekillendirmiştir. Bu nedenlerle Türk toplumu değişikliklere açık olduğundan cumhuriyet döneminde yapılan hukuk inkılâbını kolayca kabul etmiştir.

  Dinî hukuk-lâik hukuk tartışmaları ise sınırlı kesimlerde kalmıştır.

  Hukuk inkılâbı Türk toplumunda yeni bir ruh, yeni bir heyecan, yeni bir coşkuyla yeni atılımlara zemin hazırlamıştır.

  Bugün küreselleşme, evrensel hak ve özgürlüklerin yaşam biçimlerine ve zihniyetlere getirdiği standardizasyon, evrensel hukuk anlayışındaki değişim ve gelişim dinamiği, Türkiye’yi de etkilemektedir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri