Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

vakıf senedi değişikliği dava dilekçesi Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Bir Vakıf Senedi Üzerinde Hangi Bilgiler Yer Alıyor Olabilir vakıf senedi örneği kısa vakıf senedi
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  vakıf senedi değişikliği dava dilekçesi

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Vakıf senedi
  TALİH SOSYAL
  DAYANIŞMA VE YARDIM
  VAKFI SENEDİ
  \r\n
  2004/ANKARA
  \r\n
  DÜZENLEME VAKIF SENEDİ
  \r\n
  Bindokuzyüzsekseniki yılı Ekim ayının altıncı Çarşamba günü; 6/10/1982
  \r\n
  Ben zirdeki imza ve mührün vazıı, \r\nTürkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bahsettiği selahiyetleri haiz Ankara \r\n3.Noteri Suat BORA Ankara\'da, Ulus Meydanı Hisar Han Kat:1\'deki daireyi \r\nmahsusunda vazife görmekte iken, vukubulan talep ve davet üzerine, \r\nilgililerinin işlerinin yoğun olması işyerlerinden ayrılamayacaklarını \r\nbeyan etmeleri üzerine Noterin mazeret ve meşguliyetine binaen ve ben \r\ndaire memurlarından Salim KOZAN, davet mahalli yeri olan Milli Piyango \r\nİdaresi Genel Müdürlüğü\'ne gittim. Orada aktettiğim Meclis\'te hazır \r\nbulunan Milli Piyango İdaresi Mensupları Sosyal Yardımlaşma Sandığı\'m \r\nmüşterek imzalan ile temsile yetkili olan ve bu sandığın 13/09/1982 \r\ntarihinde yaptığı olağanüstü Genel Kurul toplantısında ittihaz eğlediği \r\nkarar mucibince (MİLLİ PİYANGO İDARESİ MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ YARDIM \r\nVAKFI) namı aitmda bir vakıf kurulması için kendilerine ayrıca yetki \r\nverilmiş bulunan Sandık Yönetim Kurulu üyelerinden Başkan Veysel ÖZTÜRK,\r\n Başkan Vekili Ekrem (ZIK) GÜRSOY, Muhasip Üye Taki TORUN, Üye Selçuk \r\nKOCA, Üye Okyay DİNÇER, Üye Semra KUTAR, Üye Yılmaz KARATAŞ\' dan \r\ndavetimin sebebini sordum. Yukarıda bahsolunduğu veçhile MİLLİ PİYANGO \r\nİDARESİ MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ YARDIM VAKFI kuracaklarını ve takrir \r\nedecekleri şekilde bir vakıf senedinin tarafımdan düzenlenmesini \r\nistediler.

  Kendilerinin de böyle bir tasarruf için kanunda \r\naranılan yetkilere tamamen haiz olduklarını 5/02/1982 tarihinde yapılan \r\nolağan toplantıda seçilen Yönetim Kurulu\'nun 23/02/1982 tarihli ve 1 \r\nnolu kararı ile de adı geçen Sandığın Yönetim Kurulu üyeleri olduklarım \r\nanladım.

  Ankara\'da Milli Piyango İdaresi Muamelat ve \r\nPersonel Müdürü Emel FİLİZ ile Milli Piyango İdaresi Reklam Halkla \r\nilişkiler Müdürü Esin KUT da bu işte gören, bilen ve bildiren birer \r\nşahit sıfatıyla hazır bulunuyorlardı. Bu şahitlerin de şehadete mani \r\nhalleri olmadığı sorularak anlaşıldı. Bunun üzerine Vakfı kurmaya memur \r\nSandık Başkanı, Veysel ÖZTÜRK, Başkan Vekili Ekrem (ZIK) GÜRSOY, Muhasip\r\n Üye Taki TORUN, Üye Selçuk KOCA, Üye Okyay DINÇER, Üye Semra KUTAR, Üye\r\n Yılmaz KARATAŞ herhangi bir tehdit tesir altında olmaksızın tam bir \r\ngönül hoşnutluğu ve gönül huzuru ile şu şekilde takrire başladılar, \r\nşahitler ve ben kendilerini dikkatle dinliyorduk.
  \r\n
  TALİH SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIM VAKFI SENEDİ
  \r\n
  I - GENEL HÜKÜMLER
  \r\n
  Kuruluş ve Süre :
  Madde 1-\r\n \"Milli Piyango İdaresi Mensupları Sosyal Yardım Sandığı\" Yönetim Kurulu\r\n Üyeleri; Veysel ÖZTÜRK, Ekrem (ZIK) GÜRSOY, Selçuk KOCA, Taki TORUN, \r\nOkyay DlNÇER, Semra KUTAR, Yılmaz KARATAŞ, bu Yardım Sandığı Genel \r\nKurulu\'nun verdiği yetkiye dayanarak, Türk Medeni Kanunu hükümlerine \r\ngöre, süresiz olarak, tüzel kişiliği haiz bir Vakıf kurmuşlardır.
  \r\n
  Adı, Merkezi ve Tanımlar :
  Madde 2- Vakfın adı \"Talih Sosyal Dayanışma ve Yardım Vakfı\" kısa adı \"TA-VAK\"tır.
  \r\n
  Vakfın merkezi Ankara; İkametgâhı; İzmir Caddesi 45/10 Ankara\'dır.
  \r\n
  Bu Vakıf Senedinde adı geçen;
  \r\n
  Vakıf deyimi, Talih Sosyal Dayanışma ve Yardım Vakfını,
  \r\n
  Yararlanan deyimi, vakıf yararlananlarını,
  \r\n
  Hak Sahipleri deyimi, yararlananların dul ve yetimleri ile bunların yokluğunda kanuni mirasçılarını, ifade eder.
  \r\n
  AMAÇ
  Madde 3-Vakfın\r\n amacı, \"Milli Piyango İdaresi Mensupları Sosyal Yardım Sandığı\" Genel \r\nKurulu kararı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bu Vakfa devredilen \r\nbir milyon lira ile, aynı Genel Kurul Kararına göre devredilecek olan \r\nvarlıkların ve bu Vakıf Senedinde yazılı kaynaklardan sağlanacak \r\ngelirlerin tahsisi suretiyle:
  Vakıf, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olup;
  \r\n1.Yararlananlardan emekli olanlara, çalışırken daimi malûl \r\nolanlara veya çalışırken ölenlerin hak sahiplerine, Vakıftan ayrılanlara\r\n bu Vakıf Senedinde yazılı hükümler gereğince yardımda bulunmak,
  2.Yararlananların mesken ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla \r\ngerekli her türlü teşebbüste bulunmak ve bu amaçla kurulan Yapı \r\nKooperatiflerine elverişli faiz ve şartlarla kredi açmak,
  3.Yararlananların zaruri ihtiyaçlarının temini, evlenme ve \r\nçocuklarının tahsil masraflarını karşılamak amacıyla müsait faizle \r\nikrazda bulunmak,
  4.Yararlananların ve ailelerinin bir ücret karşılığında \r\nistirahatlerini temin etmek için münasip yerlerde dinlenme ve turistik \r\ntesisler ve işletmeler vücuda getirmek, iç ve dış turizme yönelik her \r\ntürlü yatırımlarda bulunmak. Vakfın imkanları ölçüsünde yararlanan ve \r\nbakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin her türlü sağlıklarını \r\nkorumak amacı ile faaliyette bulunmak, sağlık tesisleri ile kreşler \r\nkurmak,
  5.Vakıf mevcutlarının nemalandırılması maksadıyla bu Vakıf senedinde belirtilen diğer faaliyetlerde bulunmak,
  6.Vakıf yararlananlarına, işbu Vakıf Senedinde yazılı \r\nhükümler dairesinde yardımlarda bulunmak ve bu maksatla yardım fonları \r\ntesis etmek,
  7.Amaçlarını gerçekleştirmek için, Vakfa tabi veya bağlı \r\niktisadi işletmeler kurmak, bu gaye ile önceden kurulmuş şirketlere, \r\nVakfın mali durumunu da göz önünde bulundurarak iştirak etmek,
  8.Tabii afetlerde zarar gören yararlananlarına yardımda bulunmak,
  9.Vakfın gayrimenkullerine ait temliki tasarruflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin almak suretiyle işlem yapmaktır.
  \r\n
  II- ORGANLAR :
  \r\n
  A- GENEL KURUL :
  \r\n
  Genel Kurul Teşekkülü :
  Madde 4- Genel Kurul;
  \r\n1.Genel Kurul, Vakfa kayıtlı yararlananlardan teşekkül eder.
  2.Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı ve Vakıf işlemlerinde son karar merciidir.
  3.Genel Kurulda, yararlananlar bir oy hakkına sahiptir.
  4.Genel Kurulda her yararlanan ancak bir yararlananı vekaleten temsil edebilir.

  Genel Kurulun Toplantıları :
  Madde 5-Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
  \r\n Olağan toplantı, her iki yılda bir olmak üzere Nisan ayı sonuna kadar \r\nYönetim Kurulunun çağrısı ile yapılır. Bu süre içerisinde Yönetim \r\nKurulunca altı ayda bir Faaliyet Raporu hazırlayarak yararlananlar ile \r\nDenetleme Kuruluna bilgi verilir.
  Olağanüstü toplantı, Yönetim \r\nKurulunun çağrısı, Vakfa kayıtlı yararlananlardan 1/5\'inin Yönetim \r\nKuruluna yapacağı yazılı başvurusu veya Denetleme Kurulu Üyelerinin \r\nmüştereken Yönetim Kurulundan istekte bulunması üzerine yapılır, \r\nYararlananlar ve Denetleme Kurulu tarafından yapılacak başvuru ve \r\nisteklerde, toplantıyı gerekli kılan sebeplerin ve gündeme alınacak \r\nkonuların belirtilmesi şarttır. Bu istek ve başvuruyu alan Yönetim \r\nKurulu, bir ay içinde toplantı yapılmasını sağlamak zorundadır.
  \r\n
  Toplantının Açılışı ve Yönetimi :
  Madde 6-Genel\r\n Kurul, yararlananlara bildirilen gün, saat ve mahalde toplanır. \r\nToplantı açılmadan önce, Genel Kurula katılacak yararlananlar, Yönetim \r\nKurulunca düzenlenmiş olan listedeki isimleri hizasına imza attıktan \r\nsonra toplantı yerlerine geçerler. Toplantıya katılanların adedi bu \r\nliste üzerinden tespit edilerek, durum bir tutanağa bağlanır ve yeter \r\nsayının mevcut olduğu anlaşıldığı takdirde, toplantı Yönetim Kurulu \r\nBaşkanı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından açılır. \r\nAçılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oylama ile bir Başkan, \r\nbir Başkan Yardımcısı ve iki Katip seçilir. Genel Kurul kararı ile bu \r\nseçim gizli oyla yapılabilir, toplantı tutanak ve kararları, Başkanlık \r\nDivanı tarafından imzalandıktan sonra Yönetim Kuruluna verilir.
  \r\n
  Toplantı ve Karar Yeter Sayısı :
  Madde 7-Genel\r\n Kurul toplantılarının yapılabilmesi için yararlananların toplam \r\nsayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması \r\ngereklidir. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanmadığı takdirde, ikinci \r\ntoplantı takip eden haftanın uygun bir gününde yapılır, ikinci \r\ntoplantıda çoğunluk aranmaz.
  İlk toplantıda Vakıf senedinin \r\ndeğiştirilmesi ve Vakfın feshine ilişkin tekliflerin görüşülebilmesi \r\niçin, yararlananların yarısından bir fazlasının toplantıda bulunması \r\nşarttır. Toplantı ileriye bırakılmış ise, ikinci toplantıya katılanların\r\n adedi kaç kişi olursa olsun değişiklik ve fesih konuları görüşülebilir.\r\n Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların çoğunluğunun oylarıyla; \r\nVakıf Senedinin Değişikliği ve Vakfın Feshi Hakkında Kararlan ise ilk \r\ntoplantıda yararlanan tam sayısının 2/3\'sinden, toplantı ertelenmiş ise \r\nikinci toplantıda hazır bulunanların 2/3\' sinden fazlasının oyları ile \r\nverilir.
  Genel Kurulda yalnız gündeme dahil konular görüşülür. \r\nToplantıda bulunanların 1/10 \"inin görüşülmesini istediği konuların \r\ngündeme alınması zorunludur.
  \r\n
  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
  Madde 8-Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
  \r\n1.Vakıf hesaplarını ve bilançosunu, Yönetim ve Denetleme \r\nKurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların aklanması hakkında karar \r\nvermek,
  2.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarısına kesin şeklini vermek,
  3.Yönetim ve Denetleme Kurullarını seçmek,
  4.Vakıf Senedinde değişiklik yapmak, Vakfın feshi hakkında karar vermek,
  5.Gündemde yazılı veya gündeme alınan konular hakkında karar vermek,
  6.Mevzuatın ve bu Vakıf Senedinin Genel Kurula verdiği diğer görevleri yapmak.
  \r\n
  B- YÖNETİM KURULU :
  \r\n
  Yönetim Kurulunun Teşekkülü :
  Madde 9-\r\n Vakıf işlerini yönetmek üzere, Genel Kurul tarafından, gizli oyla yedi \r\nkişilik bir Yönetim Kurulu seçilir. Bu seçimlerde en çok oy alan 7 kişi \r\nasil üye olurlar ve daha sonra oy alan 7 kişi de yedek üyeliğe \r\nayrılırlar. Asil üyeliklerde meydana gelen boşalmalar, aldıkları oy \r\nsırasına göre yedek üyelerden tamamlanır.
  Yönetim Kurulu \r\nüyelerinin Vakıf işlerindeki sorumluluğu Anonim Şirketler Yönetim Kurulu\r\n üyelerinin sorumluluğu hakkındaki Kanun hükümlerine tabidir.
  \r\n
  Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararlan :
  Madde 10-\r\n Yönetim Kurulunun ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı \r\nseçilir. Gerektiği takdirde üyeler arasında görev bölümü yapılabilir. \r\nYönetim Kurulu, Başkanın çağrısı veya en az üç üyenin Başkanlığa \r\nyapacağı başvuru üzerine toplanılır. Toplantının yapılabilmesi için üç \r\nüye ve Başkanın bulunması asıldır. Ancak Başkanın bulunmadığı zamanlarda\r\n toplantıyı Başkan Yardımcısı yönetir. Kararlar çoğunluğunun oyu ile \r\nverilir, oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk \r\nsayılır. Kararlar Noterlikçe onaylanmış karar defterine yazılır. \r\nKararlara muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhlerini kararın altına \r\nyazıp imza ederler. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz.
  Bir \r\nyıl içerisinde mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmayan, görev \r\nsüresi esnasında Ankara Belediye sınırı dışındaki bir yere sürekli \r\ngörevle atanan Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevleri sona erer ve \r\nyerine ayrılanın süresini tamamlamak üzere sırada bulunan yedek üye \r\ngöreve davet edilir.
  \r\n
  Yönetim Kurulunun Görevleri ;
  Madde 11- Madde 11- Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır;

  1.Yönetim Kurulu, Vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini yönetir. Bu konuda gerekli harcamaları yapar.
  2.Vakfın Bilanço ve hesap dönemi takvim yılıdır.Her hesap dönemi için\r\nhazırlanacak yıllık bilanço ve çalışma raporu nisan ayı başlarında yararlananların bilgisine sunulur.
  3.Vakfın bürosunun Yöneticilerine, gerekli ihtiyaçlar göz önüne alınarak satın almak ve sarf yetkisi verilebilir.
  4.Vakıf amaçlarını kapsayan Yönetmelikler düzenler ve bunları usulüne göre yürürlüğe koyar,
  5.Vakfın\r\n varlıklarını arttırmak maksadıyla gayrimenkuller alabilir, inşa \r\nettirebilir, satabilir. Devlet, şirket tahvilleri veya hisse senetleri \r\nalabilir, holdingler, limited, anonim şirketlere iştirak edebilir, kendi\r\n bünyesinde her türlü ticari şirket ve işletmeler kurabilir. Sigorta \r\nacentelikleri ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillikler, komisyon \r\nişleri de yapabilir.
  6.Vakfın her türlü faaliyetlerinin \r\nidamesi için gerektiğinde istikrazda bulunabilir. Sahibi bulunduğu \r\ngayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis \r\nettirebilir. Kiraya verebilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde Vakıf \r\nlehine rehin ve her türlü ayni haklar tesis edilebilir.
  7.Vakıf\r\n yararlananlarının, 3\'cü madde gereğince mesken alabilmeleri için \r\nhazırlanacak Yönetmelik hükümlerine göre yararlananlarca kurulacak yapı \r\nkooperatiflerine veya münferiden yararlananlarına mesken kredisi \r\nverebilir.

  8.Yararlananların dinlenme ihtiyaçlarını sağlamak üzere, \r\nkamp, dinlenme evi, sağlık tesisleri, lokaller inşaa ettirebilir,satın \r\nalabilir veya kiralayabilir ve işletebilir. Bunların bilançodaki kayıtlı\r\n değeri Vakfın öz varlığının 1/3\'ünü geçemez.
  9.Yararlananların\r\n muhtelif sosyal konulardaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 3\' üncü\r\n madde gereğince krediler açabilir ve nevilerine göre kredi limitlerini \r\ntespit eder.
  10.İhtiyaç duyuldukça veya en az 5 yılda bir Vakfın Aktüeryai hesabını yaptırır ve sonucunu ilk Genel Kurul toplantısına sunar.
  11.Vakfın\r\n yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek için bilanço, kar\r\n ve zarar hesabını ve buna ait raporu her yılın Nisan ayı içerisinde \r\nyararlananlara gönderir.
  12.Vakfın mali durumunu, Vakıflar Genel Müdürlüğündeki sicile tescil ettirir.
  13.Vakıf Senedine göre yararlanmayla ilgili karar verir.
  14.Her altı ayda bir faaliyet raporu hazırlayarak yararlananlara duyurur.

  \r\n Vakıf gayrimenkullerine ilişkin temliki tasarruflarda bulunmayı \r\ngerektiren (e) ve (f) bentlerindeki işler için Vakıflar Genel \r\nMüdürlüğünden izin belgesi alındıktan sonra girişimlerde bulunulur.
  \r\n
  Vakfın Temsili :
  Madde 12- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder.
  \r\n Yönetim Kurulu, Başkana, üyelerden birine veya birkaçına adli ve idari \r\nmerciler nezdinde veya 3\'üncü kişilere karşı Vakfı temsil etme yetkisi \r\nverebilir. Tek başına temsil yetkisi verilmeyen hallerde, Vakıf yazı ve \r\nbelgeleri Başkan ve üyelerden biri tarafından imza edilir. Bir taahhüdü \r\ngerektirmeyen ve yalnız üyelerle Vakıf arasındaki işlerin yürütülmesine \r\nait yazı ve belgelerin Başkan veya üyelerden birisi ile 13\'üncü madde \r\ngereğince teşkil olunacak büronun Yöneticisi tarafından müştereken \r\nimzalanmasına karar verebilir.
  \r\n
  Büro işleri :
  Madde 13- \r\nVakıf işlerini yürütmek, defter ve hesaplarını tutmak üzere gerektiği \r\nkadar personel çalıştırmak, ödenek dahilinde bunlara ücret ödemek ve \r\nbüro hizmetlerinin Yöneticiliğini bu personelden birine vermek \r\nhususlarında Yönetim Kurulu yetkilidir.
  \r\n
  C- DENETLEME KURULU :
  \r\n
  Denetleme Kurulunun Teşekkülü :
  Madde 14-\r\n Vakıf işleri, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilecek 3 kişilik \r\nDenetleme Kurulu tarafından denetlenir. Seçimlerde en çok oy alan üç \r\nkişi asil üyeliğe, üç kişi de yedek üyeliğe ayrılırlar. Asil üyeliklerde\r\n meydana gelen boşalmalar yedek üyelerden tamamlanır.
  Denetleme Kurulu üyeleri bu görevlerini ücretsiz olarak yaparlar.
  \r\n Ankara Belediyesi sınırları dışındaki bir göreve atanan veya istifa \r\neden Denetleme Kurulu üyesinin üyeliği sona erer. Yerine yedeği göreve \r\nçağrılır. Denetçiler istedikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına \r\nbilgi edinmek için katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.
  \r\nDenetçiler, normal denetleme faaliyetleri dışında her yıl Vakfın \r\nişlemleri, mali durumu vesayir hususlar hakkında bilanço çıkarıldıktan \r\nsonra bir rapor düzenlemekle yükümlüdür. Ayrıca Denetçiler son üç yıllık\r\n faaliyet sonuçlan hakkında düzenleyecekleri raporu da Genel Kurula \r\nverirler.
  \r\n
  Denetleme Kurulunun Görevleri :
  Madde 15-\r\n Denetleme Kurulu, Vakfın her çeşit işlem,hesap ve defterlerini \r\ninceleyerek bir yıllık döneme ait raporunu Genel Kurula tevdi edilmek \r\nüzere Yönetim Kuruluna verir. Denetleme Kurulu, incelemeleri sırasında, \r\nGenel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasının gerekli olduğu \r\nkanısına varırsa, 5\'inci madde gereğince bu konuda Yönetim Kurulundan \r\nistekte bulunabilir.
  \r\n
  III- YARARLANMA İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER :
  \r\n
  Madde 16-

  1.Vakıf\r\n senedi değişikliğinin tescilinden önceki yararlananlar,\r\nmaaşlarının %4\'ü (yüzde dört) oranında yararlanma ödentisi ödemeye devam\r\n ederler. Bu yararlananlar, öğrenim durumları dikkate alınarak, maaşa \r\nesas dereceleri üzerine her yıl bir kademe, her üç yılda bir, bir derece\r\n ilerlemesi yapılmak suretiyle ödenti kesintisine tabi tutulurlar. Bu \r\nyararlananları ilgilendiren karar ve yazılar, Vakfa verecekleri \r\nadreslerine gönderilir. Adres verilmemesinin veya yararlananların \r\nverdiği adreste bulunmamasının sonuçları Vakfı sorumlu kılmaz. \r\nBunlardan; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emekli olanların, \r\nkurumlarından emekli oldukları tarih itibariyle, herhangi bir Sosyal \r\nGüvenlik Kuruluşuna tabi olmadan dışarıdan yararlanmalarını devam \r\nettirenlerin ise 50 (Elli) yaşını doldurmaları halinde Vakıftan T.C. \r\nEmekli Sandığı esasları çerçevesinde işleme tabi tutularak emekli \r\nedilirler.

  2.Vakıf dan Emekli olup, Emekli ikramiyesini alan yararlananlar, yeniden Vakıfta yararlanan olamazlar. 2.

  \r\n
  Yararlanma Hakkının Son Bulması :
  Madde 17- Yararlanma hakkının son bulmasını gerektiren haller aşağıda gösterilmiştir;

  1.Yararlananların kendi istekleriyle Vakıf yararlanmasından ayrılmaları,\r\n
  2.16\'ıncı ve 20\'inci maddelerde belirtilen süre içinde ödentilerini ve diğer borçlarını ödemeyenler,\r\n
  3.Vakıf yarar ve çıkarlarına aykırı veya şahsi bir çıkar\r\n sağlamak kastı ile hareket etmeleri halinde Yönetim Kurulunun teklifi \r\nve Genel Kurul karan ile Vakıftan çıkarılanlar,
  4.Yüz kızartıcı suçlardan altı ay hapis veya ağır para cezası ile cezalandırılanlar,
  5.Emekli olanlar.


  IV-MALİ HÜKÜMLER :
  \r\n
  Maaş Tanımı :
  1.Emekli Sandığına tabi yararlananların emeklilik keseneğine esas teşkil eden matrah tutarıdır.
  2.Sigortaya\r\n tabi yararlananların ise işe başladıkları tarihte ve bitirdikleri okul \r\ndurumu göz önüne alınarak yapılan intibakları sonucu ulaşabildikleri \r\nemsal memurların matrah tutandır. Senette geçen yararlanan ödenti \r\nkesintisi, yardımlar ve verilecek kredilerde yukarıda tanımlanan maaş \r\ngeçerli olacaktır.

  \r\n
  Yararlanma Ödentisi :
  Madde 18-\r\n Yararlananlar her ay maaşının %4\'ü (yüzde dört) oranında yararlanma \r\nödentisi öderler. Aylıklı görevlerde çalışan yararlananların ödentileri,\r\n kendilerine verilen aylıklar üzerinden hesaplanır. Emeklilik keseneğine\r\n esas aylıkların üstündeki kadrolara atananların kesintileri, emeklilik \r\nkeseneğine esas aylıkları üzerinden yapılır ve bunların terfileri \r\nmüktesep aylıkları üzerinden yürütülür.
  \r\n
  Diğer Gelirler :
  Madde 19- Vakfın diğer gelirleri şunlardır :

  1.Özel ve tüzel kişilerin bağışları,

  2.\r\nVakıf malları ve teşebbüsleri ile ortaklıklarının gelirleri,

  3.Vakıf tarafından tertiplenecek piyango, konser, gezi, müsabaka vesair faaliyetlerin gelirleri,
  4.T.C. Mevzuatının izin verdiği diğer ticari faaliyetlerin gelirleri.

  Ödenti ve Borçlarını Ödemeyenler :
  Madde 20-\r\n Aralıksız olarak üç ay süre ile ödenti ve borç taksitlerini \r\nödemeyenlerin yararlanan sıfatları ve her türlü hakları ortadan kalkar \r\nve Yönetim Kurulu kararı ile Vakıftaki kayıtları silinir. Ödenti ve borç\r\n taksitlerini zamanında ödemeyenlere ayrıca ödemedikleri borçları için \r\nyasal faiz uygulanır. Bir yıllık süre dolmadan öldükleri için ödenti \r\nödeyemedikleri anlaşılanların haklan saklıdır. Ağır hastalık veya \r\nşuurunu kaybetmek gibi sebeplerle ödenti gön-deremedikleri sabit \r\nolanların hakları, Genel Kurul kararı ile iade edilebilir.
  \r\n
  Ödentisinin Geri Verilmesi :
  Madde 21- Madde 21- Emekli olmadan Vakıf yararlanmasından ayrılanların emekli ödentileri, faizsiz olarak geri verilir.
  \r\n
  Yatırım ve Harcamalar :
  Madde 22- Bu senedin 25 ile 33\' ncı maddelerinde yazılı yardımlar ve krediler için gerekli karşılık ayrıldıktan sonra;
  \r\n1.Yararlananların ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere, kiralanan, satın\r\nalınan veya inşa ettirilen bina ve tesislerde, lokal, misafirhane,\r\ndinlenme yerleri veya öğrenci yurtlan kurup işletmek,
  \r\n
  2.Sürekli gelir kaynağı yaratmak üzere; işletme ve ortaklıklar kurmak,\r\ntek başına veya bir ortaklığa katılarak ticari ve ekonomik faaliyetlere\r\ngirişmek, taşınır ve taşınmaz mallar edinmek maksadı ile Vakıf\r\ntarafından yatırım ve harcama yapılabilir,\r\n
  \r\n
  Vakfın Giderleri :
  Madde 23-\r\n Yönetim Kurulu, Vakıf işlerini yürütmek için, bütçede mevcut ödenekten \r\npara harcamaya ve personel giderleri dışında yıl içinde bütçenin \r\nbölümleri arasında aktarma yapmaya yetkilidir.
  Ölüm, maluliyet \r\nve emeklilik yardımlarının ödenmesi ve yasal bir zorunluluktan doğan \r\nödemeler, bütçede ödenek bulunması kaydına tabi değildir.
  \r\n
  Vakfın Malvarlığı :
  Madde 24-\r\n Yararlananların Vakfa ödedikleri ödentiler ve Vakfın diğer varlıkları, \r\nVakıf Tüzel kişiliğinin malı olup bu senette yazılı hükümler dışında \r\nyararlananlar ve üçüncü kişiler lehine bir hak doğurmaz.
  \r\n
  V- YARDIMLAR :
  \r\n
  Madde 25- Vakıf yararlananları, bu senette yazılı şartlarda aşağıda belirlenen yardımlardan yararlanırlar;
  \r\n1.Ölüm yardımı,
  \r\n
  2.Maluliyet yardımı,
  \r\n
  3.Emeklilik ikramiyesi ve maaş yardımı,
  \r\n
  4.Tedavi yardımı,
  5.Tabii afetler yardımı,

  6.Diğer yardımlar.\r\n

  Ölüm Yardımı :
  Madde 26- Vakıf yararlananı iken ölenler için:
  \r\n Yararlananın en son almakta olduğu brüt maaşın üç (3) katı tutarında \r\nölüm yardımı yapılır. (Brüt maaşın tanımına, her türlü maaş, ek gösterge\r\n ve yan ödemelerle sosyal yardımlar dahildir.)
  Ölen yararlananın varislerine intikal eden emeklilik yardımına ilişkin hükümler saklıdır.
  \r\n
  Ölüm Yardımı Ödeme Şekli :
  Madde 27-\r\n Vakıf yararlananları, ölümleri halinde, yardımın kime veya kimlere \r\nödeneceğini gösteren birer beyanname doldurarak kapalı zarf içinde \r\nYönetim Kuruluna verirler. Bu beyannamelerin sonradan değiştirilmesi \r\nmümkündür. Reşit olmayan çocukların alması için ölüm yardımının \r\nbankalara yatırılmasını isteyen yararlananlar bu hususu beyannamelerinde\r\n açıkça belirtmek zorundadırlar. Aksi halde Medeni Kanun hükümlerine \r\ngöre hareket edilir. Beyanname vermeyenlerin yardımları, veraset ilamına\r\n istinaden yasal mirasçılarına ödenir. Beyannamelerde miktar ve tutar \r\nitibariyle tutarsızlık bulunduğu taktirde, yapılacak işlemi, kanuni \r\nhükümlere göre Yönetim Kurulu takdir eder.
  \r\n
  Maluliyet Yardımı :
  Madde 28- Yararlananların, tam ve daimi maluliyetleri halinde;
  \r\n1.Yararlanma süresi beş yıldan az o!anlara;beş aylık tutarında,\r\n
  2.Yararlanma süreleri beş yıl ile on yıl (dahil) arasında olanlara; her yararlanma yılı için birer aylık tutarında,
  \r\n
  3.Yararlanma süreleri onbir yıl ve daha fazla olanlara;ilk on yıl için on\r\naylık tutarında; daha sonra gelecek her yıl için bu miktara emekli\r\naylığı bağlanmış olanlarda yarımşar aylık, bağlanmamış olanlarda da\r\nbirer aylık eklenmek suretiyle maluliyet yardımı ödenir. Maluliyet\r\nyardımının tutan, ilgilinin hakkettiği ölüm yardımından az, emeklilik\r\nyardımından çok olamaz.\r\n
  4.Bir yararlanana, maluliyet yardımı ödenebilmesi için, yararlanan m\r\ndurumunu tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile\r\nbelgelendirmesi ve bu rapora dayanarak Yararlananın durumunun bu madde\r\nkapsamına girip girmediğini Yönetim Kurulu takdir eder. Yönetim\r\nKurulunun olumsuz yöndeki kararlarına karşı Genel Kurul nezninde itiraz\r\nedebilir.\r\n
  \r\n
  Emeklilik İkramiyesi ve Maaş Yardımı :
  Madde 29-\r\n Yararlananlarımızın bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşundan emekli\r\n olmaları veya başka sebeplerle görevlerinden ayrılıp dışardan \r\nyararlanmayı devam ettirerek 50 yaşını doldurmuş bulunmaları halinde \r\nyararlananlara, Vakıftan yararlanma süresi olarak geçirdikleri her yıl \r\niçin bir maaş hesabı ile emekli ikramiyesi ödenir. Bu ikramiyenin \r\nödenmesinde, yararlananın en son Vakıf ödenti keseneğine esas maaşı \r\ndikkate alınır, ikramiyeye esas yararlanma süresinin hesaplanmasında \r\naylar kıst yapılmak suretiyle dikkate alınır. Günler dikkate alınmaz.
  \r\n1.Emeklilik yardımına, yararlananların görevlerinden ayrılmasından\r\nitibaren iki ay geçtikten ve Emekli Maaşı İçin tahsis işlerinin\r\nbitirilmesinden sonra hak kazanılır. Müracaat ne zaman yapılırsa\r\nyapılsın, yardımların hesabında, yürürlükteki hükümlere göre, ödeme\r\ngününde uygulanması gereken miktar ve nisbetler esas alınır. Ödeme\r\nyapılıncaya kadar yararlananların hak ve borçları (vecibeleri) devam\r\neder. İki aylık bekleme süresi Yönetim Kurulu kararı ile\r\nkısaltılabilir. Bu sürenin uzatılması yetkisi Genel Kurula aittir. Bu\r\nsüre içinde tahsis işlemini bitiremeyenlere istekleri üzerine yardımın\r\n% 50\'sine kadar avans verilebilir.\r\n
  2.Yönetim Kurulunca yaptırılacak aktüerya hesabı, yararlananların Vakıfda\r\nki yararlanma süreleri, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca bağlanan maaş\r\nmiktarı gibi hususlar dikkate alınarak yararlananlarımıza Emekli Maaşı\r\nbağlanması için Yönetim Kurulunca gerekli çalışmalar yapılıp uygulamaya\r\ngeçilebilmesi İçin husus Genel Kurulun onayına sunulur.\r\n
  3.Vakfın para, mal ve her çeşit kıymetleri üzerinde suç işledikleri için\r\nyararlanmalarına son verilen yararlananlar, Emeklilik Yardımından\r\nfaydalanamazlar. Bunlar, Vakıftan ayrılmak istedikleri takdirde,\r\nödedikleri ödenti 21\'inci maddede yazılı nisbetler esas alınarak geri\r\nverilir.

  Tedavi Yardımı :
  Madde 30-\r\n Vakıfta bir yılını doldurmuş bulunan yararlananların yurt dışında ve \r\niçinde tedavileri için aşağıdaki esaslar dahilinde yardım yapılır.
  \r\n1.\r\nYurt dışında: Bir yararlanana tedavi yardımı yapılabilmesi için,\r\nhastalığının yurt dışında tedavi edilmesi gerektiğine dair, rapor ve\r\nbelgelerin tamamlanmış olması şarttır. Yapılacak yardımın miktarı ve\r\nşartları Yönetim Kurulunca belirlenir. Yardım almak için gerekli\r\nbelgeleri Vakfa ibraz eden yararlanana Yönetim Kurulunca uygun\r\ngörülecek miktarda yardım yapılır. Bu yardım yararlanana karşılıksız\r\nolarak verilecek olup, zorlayıcı bir sebep olmaksızın bir ay içinde\r\nhareket etmemesi halinde yararlanandan tahsil edilir. Yararlananın yurt\r\ndışına çıkmadan ölümü halinde yapılan yardım gider kaydedilir ve\r\nyararlananın hak ettiği ölüm yardımı ile emekliliğe esas yardımı saklı\r\ntutulur. Yararlananın yurt dışında veya dönüşünden sonra ölümü halinde\r\nde verilen yardım gider kaydedilir.\r\n
  2.Yurt içinde : Devlet tarafından tamamı sağlanamayan zorunlu tedaviler\r\niçin Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda karşılıksız yardım yapılır.\r\nBu yardımın şekli ve şartları Yönetim Kurulunca belirlenir.\r\n
  3.Vakfa bağlı ticari işletmelerden elde edilen gayri safi hasılatın en\r\nfazla % 20\'sine kadar olan kısmı karşılıksız tedavi yardımlarında\r\nkullanılmak üzere Vakfın yıllık bütçesine konulması zorunludur.
  \r\n
  4.Tedavi yardımının kredi veya karşılıksız olarak verilmesi hususları ile\r\ndiğer hususlar Yönetim Kurulunca tespit ve yararlananlara tebliğ\r\nolunur. Yönetim Kurulu, tedavi yardımım durdurmaya ve limit tespit\r\netmeye yetkilidir.\r\n
  \r\n
  Tabi Afetler Yardımı :
  Madde 31-\r\n Vakıfta bir yılını doldurmuş bulunan yangın, sel basması, deprem gibi \r\ntabii afetler sonunda maddi zarara uğradıklarım belgelendiren \r\nyararlananlara, Yönetim Kurulunca tespit edilecek oranda karşılıksız \r\nyardım yapılır. Bu yardımın şekli ve şartları Yönetim Kurulunca \r\nbelirlenir.
  \r\n
  Diğer Yardımlar:
  Madde 32- Yararlananlara, Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar ve esaslarla ayni ve nakdi yardımlar yapılabilir.
  \r\n
  VI- KREDİLER :
  \r\n
  Madde 33- Vakıf yararlananları bu senette yazılı şartlarda aşağıda belirlenen kredilerden yararlanırlar;
  \r\n1.Evlenme Kredisi,
  \r\n
  2.Mesken Kredisi,\r\n
  3.Diğer Krediler.\r\n
  \r\n
  Evlenme Kredisi :
  Madde 34-\r\n Vakıfta bir yılını doldurduktan sonra evlenen yararlananlara, \r\nevlenmelerini takip eden bir (1) ay içerisinde yazılı müracaatları \r\nhalinde en çok 20 ay vade ile ve 6 aylıkları tutarına kadar evlenme \r\nkredisi yapılabilir. Bu kredinin yapılma şekil ve şartları Yönetim \r\nKurulunca belirlenir.
  Evlenen yararlananların her ikisi de Vakıf yararlananı ise her iki yararlanan da bu krediden ayrı ayrı yararlanabilir.
  \r\n
  Mesken Kredisi :
  Madde 35-\r\n Vakıfta 5 yılını doldurmuş yararlananlara maaşının 20 katına kadar ve \r\nbir defaya mahsus olmak üzere, ödeme süresinin tamamı için % 50 oranında\r\n gider karşılığında mesken kredisi yapılabilir. (01.05.1995 tarihinden \r\nönce yararlananlar hariç.)
  Yapılacak mesken kredisi, 1 yılı ödemesiz ve 5 yıl süre ile yararlanandan eşit taksitlerle geri alınır.
  \r\n Mesken kredisinin uygulamasıyla ilgili şartları Yönetim Kurulu tespit \r\neder. Gerektiği takdirde bu kredileri ve gider karşılığını arttırmaya, \r\nazaltmaya, durdurmaya ve talepte bulunan yararlananları öncelik sırasına\r\n koymaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
  Yönetim Kurulu mesken kredisine ilişkin esasları belirleyecek bir yönetmelik düzenleyerek yararlananlara duyurur.
  \r\n
  Diğer Krediler :
  Madde 36- Yararlananlara;
  \r\n1.\r\n İkraz Kredisi:Vakıfta bir yılını dolduran yararlananlara, Yönetim \r\nKurulunun belirleyeceği miktar ve esaslarla nakdi krediler verilir.\r\n
  2.\r\n İhtiyaç Kredileri: Yararlanma sürelerine bakılmaksızın ihtiyaç\r\nkredileri verilebilir. Vakfın mali durumuna göre, bu kredilerin verilme\r\nesas ve şartlan Yönetim Kurulunca belirlenir.\r\n
  \r\n
  VII- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
  \r\n
  Olağanüstü Durumlar :
  Madde 37-\r\n Savaş, salgın hastalık, tabi afetler gibi sebeplerle fazla sayıda ölüm \r\nmeydana geldiği, Vakfın mali durumuna ciddi surette tesir edecek ve \r\nilerdeki ödemeleri tehlikeye düşürecek miktarda emeklilik yardımı \r\nistekleri ile karşılaşılması halinde veya mevzuatta yapılan \r\ndeğişikliklerin ve idari Kararların bu sonucu doğuracağı ihtimalinin \r\ngörülmesi gibi durumlarda Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurul toplantısına \r\nkadar yardımları durdurmak ve hak sahiplerine uygun görülecek miktarda \r\navans verme yetkisine haizdir. Yardımların kesin miktarını Genel Kurul \r\ntespit eder. Genel Kurulca usulüne uygun şekilde verilen paraların bir \r\nkısmının veya tamamının geri alınmasına ilişkin karar verilemez.
  \r\n
  Vakıf Senedinin Değiştirilmesi :
  Madde 38-\r\n Vakıf senedi, 7\'inci madde hükümlerine göre, ancak Genel Kurul \r\ntarafından değiştirilebilir. Bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için\r\n ilgili mahkeme tarafından tesciline karar verilmesi şarttır.
  \r\nVakfın devamı sırasında çıkacak bir Kanun, Tüzük veya Kanun Hükmünde \r\nKararname; Vakıf Senedinde değişiklik yapılmasını gerekli kılarsa, Vakıf\r\n işleri bunlara göre yürütülmeye başlanır ve durum yararlananlara \r\nduyurulur, ilk toplantıda Genel Kurulda Vakıf Senedinin mevzuata uygun \r\nhale getirilmesi zorunludur
  \r\n
  Fesih ve Tasfiye :
  Madde 39-\r\n Genel Kurul tarafından Vakfın feshine karar verildiği takdirde, Vakfın \r\nvarlıkları, idare merkezinde aynı amaçlarla kurulmuş bir Dernek mevcut \r\nise bu Derneğe devredilir. Böyle bir dernek kurulmamış ise Vakfın \r\nborçları çıkarıldıktan sonra kalan kısım ödedikleri ödentiye orantılı \r\nolarak yararlananlara taksim edilir. Ödeme ve tasfiyenin şartları, \r\nfeshine karar veren Genel Kurulca tespit edilir.
  5072 Sayılı Yasa Uyarınca, Yapılan Değişikliklerin Yeni Düzenlenecek Senede Uyumunu Sağlamak Amacıyla Eklenmiştir.
  \r\n
  Ek Madde 1- \r\nMevzuatta, diğer idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki \r\nmuamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ile \r\nSenetlerde, Mil-Vak\'a (Milli Piyango İdaresi Mensupları Yardım Vakfına) \r\nyapılan atıflar, Talih Sosyal Dayanışma ve Yardım Vakfına yapılmış \r\nsayılır.
  \r\n
  Yürürlük :
  \r\n Madde 40- Bu Vakıf Senedinde yazılı hükümlerin tasdik ve tescil \r\nişlemlerini yaptırmaya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi yetkili\r\n olup, tasdik ve tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe \r\ngirer. Aidat tahsiline ve yardımların ödenmesine başlanacak tarihi \r\nYönetim Kurulu tespit eder.

  Başkan Başkan Vekili
  Veysel ÖZTÜRK Ekrem (ZIK) GÜRSOY
  \r\n
  Muhasip Üye Üye Üye
  Taki TORUN Selçuk KOCA Okyay DiNÇER
  \r\n
  Üye Üye
  Semra KUTAR Yılmaz KARATAŞ
  \r\n
  diyerek sözlerini bitirdiler, bu \r\nsözleri ben ant içen Noterin yeminli memuru ağızdan çıktığı gibi bu \r\nkağıtlar üzerine geçirdim ve geçirilen bu sözlerin arzularına mutabık \r\nolup olmadığını tetkik ve tevsik etmeleri için kağıtları kendilerine \r\nuzattım. Hepsi de Türkçe okuyup yazmasını biliyorlardı. Kağıtları \r\nelimden alarak baştan sona kadar ayrı ayrı dikkatle okudular. Bana ve \r\nşahitlere hitaben hazırladığım bu Vakıf senedini okuduklarını mana ve \r\nneticelerini bütün incelikleriyle kavradıklarını ve böylece arzularına \r\ntamamen uygun ve mutabık olduğunu yüksek sesle teyid ederek hepimizin \r\nyanında bu satırları takiben imzaları vaz ve tesbit ettiler.
  6.10.1982

  Başkan Başkan Vekili
  Veysel ÖZTÜRK Ekrem (ZIK) GÜRSOY\r\n

  Muhasip Üye Üye Üye
  Taki TORUN Selçuk KOCA Okyay DİNÇER
  \r\n
  Üye Üye
  Semra KUTAR Yılmaz KARATAŞ
  \r\n
  Bunu takiben ben de kendi el yazımla tarihini pul üzerine ve açığa yazdıktan sonra mühürümü vaz ve imzaladım.

  İmzaya Yetkili Ankara Üçüncü Noteri A.
  Salim KOZAN
  \r\n
  Bunu müteakip bu Vakıf Senedi \r\naltına icap eden şerhi vermeleri zımmında kağıtları şahitlere tevdi \r\nettim. Aşağıda el yazılan ile de ayrıca teyid ve tevsik eyledikleri \r\nveçhile Vakıf Senedine imza koyan Veysel ÖZTÜRK, Ekrem (ZIK) GÜRSOY, \r\nTaki TORUN, Selçuk KOCA, Okyay DİNÇER, Semra KUTAR, Yılmaz KARATAŞ\'ın \r\nböyle bir tasarruf için ehil gördüklerini beyan ederek kağıtları \r\nellerine aldılar şahadetlerini şu aşağıdaki şekilde kayıt ve tesbit \r\nettiler.

  6.12.1982
  Şahitlerİkrar Edenler Noter V.
  \r\n
  ŞAHİTLERİN EL YAZILARI İLE \r\nBEYANLARI İşbu Vakıf senedinin imza eden MİLLİ PİYANGO İDARESİ MEMUR\r\n VE MÜSTAHDEMLERİ YARDIM VAKFI Yönetim Kurulu üyeleri, Veysel OZTÜRK, \r\nEkrem (Zık) GÜRSOY, Taki TORUN, Selçuk KOCA, Okyay DtNÇER, Semra KUTAR, \r\nYılmaz KARATAŞ\'ı tanıyorum. Noter tarafından yazılan senedin yukarıda \r\nismi yazılı zevatlara verildiğini ve hepsinin muvacehemde teker teker \r\nokuduklarını, muhteviyatının arzularına uygun olduğunu huzurumda beyan \r\nettiklerini ve kendilerini her veçhile tasarrufa ehil gördüğümü ve \r\nsenedi yanımda imzaladıklarına şahadet ederim.

  6.10.1982 Emel FİLİZ
  \r\n
  İşbu Vakıf senedinin imza eden \r\nMİLLİ PİYANGO İDARESİ MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ YARDIM VAKFI Yönetim Kurulu\r\n üyeleri, Veysel ÖZTÜRK, Ekrem (Zık) GÜRSOY, Taki TORUN, Selçuk KOCA, \r\nOkyay DİNÇER, Semra KUTAR, Yılmaz KARATAŞ\'ı tanıyorum. Noter tarafından \r\nyazılan senedin yukarıda ismi yazılı zevatlara verildiğini ve hepsinin \r\nmuvacehemde teker teker okuduklarını, muhteviyatın arzularına uygun \r\nolduğunu huzurumda beyan ettiklerini ve kendilerini her veçhile \r\ntasarrufa ehil gördüğümü ve senedi yanımda imzaladıklarına şahadet \r\nederim.
  6.10.1982 Esin KUT Bu suretin 6 Ekim 1982 tarih ve 38000 sayılı aslına uygun olduğunu tasdik ederim.

  Ankara 3\'üncü Noteri A.
  A.Salim KOZAN
  \r\n
  T.C.
  SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI
  ANKARA
  \r\n
  23/12/1982
  AD. MUŞ.: 1982/ Vakıf - 6- 16806
  KONU : Vakıf
  MİLLİ PİYANGO İDARESİ
  MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ
  YARDIM VAKFI
  ANKARA
  \r\n
  İLGİ : 16.12.1982 tarihli yazınız.
  \r\n
  İlgi yazınızda belirtilen \"Milli \r\nPiyango İdaresi Memur ve Müstahdemleri Yardım Vakfı\"nın kurulmasında \r\nKomutan lığımızca herhangi bir sakınca görülmemiştir.
  Bilgilerinizi rica ederim.
  \r\n
  SIKIYÖNETİM KOMUTANI NAMINA
  Ali Fikret ATUN
  Tuğgeneral
  Sıkıyönetim Kurmay
  Başkanı
  \r\n
  T.C.
  12.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ANKARA

  KARAREsas No : 1982/534
  Karar No: 1983/4
  Hakim : Rafet Uzdil 11396
  Katip : Savaş Alataş
  Davacı : Milli Piyango İdaresi Memur ve
  Müstahdemleri Yardım Vakfı
  \r\n
  1. Ekrem ZIK - Ahmet Oğlu, 1950 doğumlu, Ankara Sıhhiye İlkiz Sokak 11/18
  Vakfın Yönetim Kurul Başkan Vekili
  2. Okyay DİNÇER- ismail Oğlu 1944 doğumlu, Ankara Keçiören Foça Sokak Ceylan Apt.85/13 de oturur.
  Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi
  Dava : Vakfın Tescili
  \r\n
  Milli Piyango İdaresi Memur ve \r\nMüstahdemleri Yardım Vakfı Yönetim Kurulu adına Başkanı Veysel Öztürk \r\nile Başkan Vekili Ekrem Zık mahkemeye verdikleri 7.10.1982 tarihli dava \r\ndilekçesinde : Ankara 3\'üncü Noterliğinde tanzim edilen 6.10.1982 \r\ntarihli Vakıf senedi gereğince, Milli Piyango İdaresi Memur ve \r\nMüstahdemleri Yardım Vakfı senedinin tesciline karar verilmesini \r\nistemişlerdir.
  Mahkeme : Vakıf adına Ekrem Zık ile Okyay Dinçer\'in yüzlerine karşı ve açık olarak yapılmıştır.
  \r\n
  Milli Piyango İdaresi Memur ve \r\nMüstahdemleri Yardım Vakfı senedinin Ankara 3. Noterliğinde 6.10.1982 \r\ntarih ve 38000 sayıda tanzim olunduğu ve Milli Piyango İdaresi \r\nMensupları Yardım Sandığının 13.9.1982 tarihinde yapılan olağan üstü \r\nGenel Kurul toplantısında (Sandığın her türlü para mal ve hakları ile \r\nborçlarının vakfa devir edilmesi kabul edilmiştir.) kararın alındığı ve \r\nVakfın tanzim olunan senedi madde 3 de bu vakfa devir edilen 1 Milyon \r\nlira ile aynı Genel Kurul kararına göre devredilecek olan varlıkları ve \r\nbu Vakıf senedinde yazılı kaynaklardan sağlanacak gelirlerin tahsisi \r\nhususunun kabul edildiği.
  \r\n
  Vakfın kurulmasında Ankara \r\nSıkıyönetim Komutanlığının 23.12.1982 tarih ve 16806 sayılı yazısı ile \r\nsakınca olmadığının bildirildiği anlaşılmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü \r\n22.12 1982 tarih 1636 Sayılı yazısı ile Yardım Sandığının feshedilerek, \r\nmal varlığının Vakfa devir edilmesi halinde Vakfın tescilinde sakınca \r\ngörülmediği bildirilmiştir. Milli Piyango İdaresi Memur ve Müstahdemleri\r\n Yardım Vakfı senedinde belirtilen hususlar göz önünde tutulmuş ve \r\nVakfın kanuna, ahlaka ve adaba ve milli menfaatlere aykırı bir durumu \r\nolmadığı siyasi düşünce ve ırk ve cemaat mensuplarını desteklemek \r\ngayesinde bulunmadığından Vakfın tesciline karar verilmesi gerektiği, \r\nVakıf senedinden Sıkıyönetim Komutanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü \r\nyazılarından anlaşılmıştır.
  \r\n
  NETİCE : Ankara 3. noterliğinin\r\n 6.10.1982 tarih 38000 sayılı düzenleme Vakıf senedi gereğince (Milli \r\nPiyango İdaresi Memur ve Müstahdemleri Yardım Vakfı)\'mn TKM Madde 74 \r\ngereğince TESCİLE, karar suretinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne \r\ngönderilerek, merkezi sicile kayıt edilmesinin istenmesine, Milli \r\nPiyango İdaresi Mensupları Sosyal Yardım Sandığının 13.9.1982 tarihinde \r\nyaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında aldığı karar gereğince \r\nsandığın her türlü para mal ve hakları ile borçlarının vakfa devir \r\nedilmesine, harçlar kanunu gereğince 500 TL. harcın peşin alınan 500 \r\nTL.\'den düşümüne, başkaca harç alınmasına gerek olmadığına,
  Yargıtay yolu açık olmak üzere 25.1.1983\' de karar verildi.
  25.1.1983
  KatipHakim 11396

  T.C.
  ANKARA
  ASLİYE 9.HUKUK MAHKEMESİ

  KARAR
  Sayı
  Esas No : 1988/429
  Karar No : 1988/443
  Davacı : Milli Piyango İdaresi Memur ve
  Müstahdemleri Yardım Vakfı Temsilen
  Veli TATAR ve Faruk GÜLER
  G.M.K. Bulvarı No:4 Kızılay
  Dava : Vakıf Senedindeki değişikliğin tescili
  Dava tarihi : 15.6.1988
  Karar tarihi: 18.7.1988
  \r\n
  İSTEM:
  \r\nDavacılar verdikleri dava dilekçesi ile ANKARA 3. Noterliğinin 6.10.1982\r\n tarih ve 38000 sayılı düzenleme Vakıf senedine istinaden ve Ankara 12. \r\nAsliye Hukuk Mahkemesinin 25.1.1983 tarih 1982/534 esas 1983/4 sayılı \r\nkararına dayalı olarak davacı vakfın tescilinin yapıldığını ancak \r\ngelişen zaman içerisinde Vakıf senedinde değişiklik yapılması \r\ngerektiğini, Genel Kurulunca yapılan değişikliliklerin Ankara \r\n4.Noterliğince düzenlenen 12.5.1988 tarih 19993 yevmiye numaralı noter \r\nsenedinde belirtilmiş olduğunu beyanla bu değişikliklerin aynen \r\ntesciline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
  \r\n
  KANITLAR VE GEREKÇE :
  Dava Vakıf senedindeki değişikliğin tesciline karar verilmesi davasıdır.
  \r\n Dosya incelendiğinde Ankara 3. Noterliğinin 6.10.1982 tarih ve 38000 \r\nsayılı yevmiye numarası ile düzenlenip tastik edilen Vakıf senedinin \r\nAnkara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin belirtilen kararı ile tesciline \r\nkarar verilmiş olduğunu bilahare Vakıf Genel Kurulunca Ankara 4. \r\nNoterliğinin 12.5.1988 gün 19993 yevmiye numarası ile tasdikli senedinde\r\n belirtilen değişikliklerin yapıldığını, yapılan değişikliklerin ilgili \r\nyasa ve tüzük hükümlerine uygun bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nün \r\ndeğişikliklerin yasa ve Tüzük hükümlerine aykırı bulunmadığı şeklinde \r\n1.7.1988 günlü mütealalannın alındığı anlaşılmış bulunduğundan istemin \r\nkabulüne verilmesi gerekmiştir.
  \r\n
  HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
  \r\n Ankara 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.1.1983 tarih 982/534 esas 1983/4\r\n karar sayılı hükmü ile bu hükme dayanarak yapılan Ankara 3.Noterliğinin\r\n 6.10.1982 tarih 38000 yevmiye numaralı tasdiki tasdik edilen Vakıf \r\nsenedinin bu kerre Ankara 4.Noterliğinin 12.5.1988 gün 19993 yevmiye \r\nnumarası ile tasdik edilen Vakıf tadil senedinde belirtilen \r\ndeğişikliklerin aynen TASDİK VE TESCİLİNE,
  Tadil senedinin \r\ntasdikli örneğinin kararla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne \r\ngönderilmesine ve mahkememizdeki Vakıf tescil defterine tadillerin \r\nişlenmesine,
  Peşin alman harç ilam harcını karşıladığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,
  \r\n Giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına, Dair ve Yargıtay yolu açık \r\nolmak üzere davacıların yüzünde verilen karar açıkça okunup anlatıldı.
  \r\n
  18.7.1988
  KatipHakim 170281
  ANKARA TİCARET SlClLİ MEMURLUĞUNDAN\r\n
  Ticaret Unvanı:Milli Piyango İdaresi Memur ve Müstahdemleri Yardım Vakfı işletmesi
  Ticaret Sicil No:67728
  Merkezi Ankara\'da olan Mil-Vak Milli Piyango İdaresi Memur ve Müstahdemleri Yardım Vakfı işletmesi.
  Ticaret Sicil No:67728
  \r\n
  Merkezi Ankara\'da olan Mü-Vak Milli\r\n Piyango İdaresi Memur ve Müstahdemleri Yardım Vakfı Yönetim Kurulunun \r\n19.11.1987 tarih ve 20 numaralı karan ile Ankara\'da Sıhhiye Strazburg \r\nCaddesi 13 numaralı mahalde (Sigorta Acenteliği vesair acentelikler \r\nPetrol bayiliği vesair bayilikler, ithalat İhracat Ticari Mümessillik, \r\nKomisyon işleri yapmak Kooperatifler kanalı ile veya münferiden mesken \r\nkredisi vermek. Üyelerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin \r\nihtiyaçları için Dinlenme, Huzurevi, Hastahane, Kreş, Çocuk Yuvası, \r\nÖğrenci Yurtları ve Lokaller inşa ettirebilmek, Vakfın servetini \r\narttırmak ve gelir temin etmek amacıyla gayrimenkul satın alabilmek, \r\ninşa ettirebilmek, satabilmek, kiraya verebilmek veya kiralayabilmek, \r\ndevlet şirket tahvilleri veya hisse senetleri satın alabilmek,veya her \r\ntürlü ikraz ve istikraz işlemleri yapabilmek gibi ticari işlerle meşgul \r\nolmak.) işleriyle iştigal etmek üzere Milli Piyango İdaresi Memur ve \r\nMüstahdemleri Yardımlaşma Vakfı işletmesi unvanı altında bir işletme \r\naçılmasına, bu işletmeye 10.000.000 TL.sı sermaye tahsis ve tefrikine, \r\nişletmeyi temsil hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri Veli TATAR, Abdulbedi \r\nGÜRYUVA, Tülay ACAR, Faruk GÜLER, Beydil YELKEN ve Adil TANSUK\'a imza \r\nyetkisi verildiği memuriyetimize tevdi edilen ve saikin tetkikinden \r\nanlaşılmakta işbu işletmenin ticaret unvanın işletmesinin sermayesinin \r\nve imza yetkilerinin vaki talebe istinaden 4 Aralık 1987 tarihinde \r\ntescil edildiği ilan olunur.
  \r\n
  T.C.
  ANKARA
  YEDİNCİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ

  SayıEsas No : 1991/653 (KARAR)
  Karar No : 1991/838
  Hakim : Abdurrahman Ekinci 17972
  Katip : Dilek Oluk
  Davacı : Milli Piyango İdaresi Mensupları Yardım Vakfı
  Vekili : Av.İlhan Yalçın: Strazburg Cad. Toros
  Sokak No:37/3 Sıhhiye-Ankara
  Davalı : Hasımsız
  Dava : Vakıf senedinde değişikliğinin tescili
  Dava tarihi : 20.09.1991
  Karar tarihi: 23.12.1991
  \r\n
  Davacı vekili tarafından hasımsız \r\nolarak Vakıf senedinde değişikliğin tescili hakkında mahkememize açılan \r\ndavanın yapılan yargılaması sonunda:
  \r\n
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
  Davacı \r\nvekili, Müvekkili Vakfın, Ankara 3.Noterliğince düzenlenen Vakıf \r\nsenedine istinaden Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.1.1983 gün ve\r\n 1982/534, Es.1983/4 K.sayılı ilamıyla ve daha sonra Ankara 4. \r\nNoterliğinin 12.5.1988 gün ve 19993 yevmiye numaralı düzenleme Vakıf \r\nsenedine istinaden Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.7.1988 tarih \r\nve 1988/429-443 sayılı kararıyla tasdik ve tescil olunduğunu, aradan \r\ngeçen sürede ve değişen şartlara uyum sağlayabilmesi için Vakıf \r\ntüzüğünün yeniden gözden geçirilmesinin gerektiğini ve bu nedenle Vakıf \r\nGenel Kurulunun 4.5.91 tarihli toplantısında tüzük değişikliğinin kabul \r\nedildiğini bu değişikliğe göre düzenlenen Tadil Senedi, Ank. 11. \r\nNoterliğinin 17.7.1991 gün ve 48478 yevmiye sayısı ile tasdik olunduğunu\r\n belirterek bu durum itibariyle değişikliğin tasdik ve tesciline karar \r\nverilmesini istemiştir.
  Milli Piyango İdaresi Mensupları \r\ntarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliğe haiz bir \r\nvakıf kurulmuştur. Vakıf Milli Piyango İdaresi Mensuplarının sosyal \r\ngüvenlik yardımlaşma ve dayanışmasını gerçekleştirmek amacıyla \r\nkurulmuştur. Tüzüğün 3. maddesinde amaçlar belirtilmiş, çalışma alanları\r\n ise yine aynı maddede sıralanmıştır. Vakıf Tüzüğü\'nün yönetmeliğe \r\naykırı bir engel halinin bulunup bulunmadığı Vakıflar Genel \r\nMüdürlüğü\'nden sorulmuştur. Verilen 17.12.1991 gün ve 215 sayılı cevabi \r\nyazıda, söz konusu değişiklik senedinde 903 sayılı yasa ve ilgili tüzük \r\nhükümlerine aykırı bir hususun görülmediği ve değişikliğin tescilinde \r\nbir sakınca olmadığı bildirilmiştir.
  Mevcut deliller ve \r\nincelenen belgeler itibariyle Milli Piyango İdaresi Mensupları Vakfı\'nın\r\n Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tutulan deftere tesciline \r\nkarar verilmesinin yerinde olacağı neticesine varılmıştır.
  \r\n
  HÜKÜM:
  Yukarıda izah edilen nedenlerle;
  \r\n
  1. Ankara Milli Piyango İdaresi \r\nMensupları Yardım Vakfının Vakıf senedinde değişiklik yapılmasına dair \r\nAnkara ll.Noterligince düzenlenen 17.7.1991 tarih ve 48478 yevmiye \r\nnumaralı Vakıf tadil senedinin kapsadığı değişikliklerin Ankara 14. \r\nAsliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tutulan deftere TESCİLİNE, Kararın \r\nkesinleşmesini müteakip bir örneğinin gereği için Ankara 14. Asliye \r\nHukuk Mahkemesine gönderilmesine, keza bir örneğinin Vakıflar Bölge \r\nMüdürlüğüne gönderilmesine,
  2. Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
  \r\n 3. Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına dair, \r\ndavalı vekilinin yüzüne karşı, temyiz yolu açık olmak üzere verilen \r\nkarar açıkça okunup tefhim kılındı.
  \r\n
  23.12.1991
  KatipHakim 17972
  \r\n
  T.C.
  ANKARA
  ASLİYE 23.HUKUK MAHKEMESİ

  KARAREsas No : 1994/882 (KARAR)
  Karar No : 1994/843
  Hakim : FARUK BAL 21348
  Katip : KEMAL YAĞCI
  Davacı : Milli Piyango İdaresi Mensupları Yardım Vakfı
  Vekili : Av. ARİFE SÜMER Toros Sok.
  No:21/9 Sıhhiye/Ankara
  Davalı : Hasımsız
  Dava : VAKIF TADİLAT SENEDİNİN TESCİLİ
  Dava tarihi : 11.10.1994
  Karar tarihi: 21.10.1994
  Davacı vekili tarafından hasımsız olarak ikame edilen iş bu davanın mahkememizde yapılan açık yargılamasında;
  \r\n
  DAVA:
  Davacı vekilidava \r\ndilekçesini tekrarla, Milli Piyango İdaresi Memur ve Müsdahdemleri \r\nYardımlaşma Vakfının 25.1.1983 tarihinde Ankara 12.Asliye Hukuk \r\nMahkemesinin 1983/4 sayılı kararı ile tescil edildiğini, gelişen zaman \r\niçinde vakıf senedinin bazı maddelerinin yetersiz kaldığını 24.4.1993 \r\ngünü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bazı maddelerin \r\ndeğiştirilmesi oy birliği ile kabul edildiğini, Ankara 11.Noterliğinin \r\n20.7.1994 gün ve 35786 yevmiye numaralı vakıf tadil senedinin tesciline \r\nkarar verilmesini istemiştir.
  \r\n
  CEVAP:
  Dava hasımsız olarak ikame edilmiştir.
  \r\n
  GEREKÇE :
  Davacı tarafından ikame edilen delillerin tümü toplanmıştır.
  \r\n Buna göre; Davacı Vakfın 24.4.1993 günlü Genel Kurul Toplantısında \r\nkararlaştırılan ve Ankara 11.Noterliğinin 20.7.1994 gün ve 35786 yevmiye\r\n sayılı tadilat senedinde belirtilen Vakıf senedinde yapılacak \r\ndeğişikliğin TMK\'un 74.maddesi ve tüzük hükümlerine uygun olduğu \r\nanlaşıldığından ve bu yönde Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan cevabi \r\nyazıda uygun mütelaada bulunulduğundan davanın kabulüne karar verilmesi \r\ngerekmiştir.
  \r\n
  HÜKÜM;
  Açıklanan sebeplerle;
  \r\n Milli Piyango İdaresi Mensupları Yardım Vakfının Ankara 11.Noterliğinin\r\n 20.7.1994 tarih ve 35786 yevmiye numarası ile yapılan tadil senedinin \r\ntesciline,
  Tescil edilen vakıf tadil senedinin resmi gazetede \r\nilanına ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2 ay içinde temyiz edilmediği \r\ntaktirde kararın ve tescilin kesinleşmiş sayılmasına,
  Davacı tarafından yatırılan 60.000.lira başvurma, 60.000.lira nisbi harem mahsubuna,
  Davacı tarafından yapılan mahkeme masraflarının üzerinde bırakılmasına,
  Kanun yolları açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar mahkemede açıkça okunup anlatıldı.
  21.10.1994
  KatipHakim 21348
  \r\n
  T.C.
  ANKARA
  ASLİYE 3.HUKUK HAKIMLİĞİ

  Sayı (KARAR)Esas No : 1995/574
  Karar No : 1995/562
  Hakim : A.Altuğ Karaağaç 16018
  Katip : Şerife Akıner
  Davacı : Milli Piyango İdaresi Mensupları Yardım Vakfı
  Vekili : Av. ARİFE SÜMER
  Toros Sok, No:21/9 Sıhhiye/Ankara
  Davalı : Hasımsız
  Dava : Vakıf Tadil senedinin tescili
  Dava tarihi : 19.06.1995
  Karar tarihi: 26.06.1995
  Davacı vekili tarafından açılan vakıf tescili davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, gereği düşünüldü :
  \r\n
  İDDİA :
  \r\nDavacı vekili, 19.6.1995 günlü dava dilekçesinde, Milli Piyango İdaresi \r\nMemur ve Müstahdemleri Yardımlaşma Vakfı\'nın 25.1.1983 tarihinde Ankara \r\n12. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nce tescil edildiğini, zaman içerisinde vakıf\r\n senedinin bazı maddelerinin yetersiz kaldığını genel kurulda birtakım \r\nmaddelerde değişiklik yapıldığını bu konuda Vakıflar Genel \r\nMüdürlüğü\'nden cevabi yazı alınarak tescilde sakınca olmadığının \r\nbelirlendiğini beyanla düzenlenen vakıf tadil senedinin mahkeme sicilin \r\ntesciline karar verilmesini istemiştir.
  \r\n
  GEREKÇE :
  \r\nDava vakıf tadil senedinin mahkeme siciline tescili isteğidir. Ankara \r\n4.Noterliğince tasdikli 24.5.1995 gün ve 17474 yevmiye numaralı vakıf \r\ntadil senedi dosyaya sunulmuştur, incelenen maddelerin medeni yasaya \r\naykırı bir durumu bulunmadığı anlaşılmıştır. Vakıflar genel \r\nMüdürlüğü\'nün 14.6.1995 günlü yazısı ile söz konusu madde \r\ndeğişikliklerinin tescilinde sakınca olmadığı bildirilmiştir.
  Bu durumda tadilat senedinin mahkeme siciline tesciline ilişkin aşağıdaki karar verilmiştir.
  \r\n
  HÜKÜM:
  Yukarıda açıklanan nedenlerle;
  \r\n
  1. Ankara 4.Noterliğince düzenlenen \r\n25.4.1995 gün ve 17474 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vakıf tadil \r\nsenedinin mahkeme siciline TESCİLİNE.
  2. Kararın kesinleşmesinden sonra bir örneğin Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne gönderilmesine.
  \r\n 3. Harçlar Kanunu uyarınca 124.500 TL ilam harcı peşin alındığından \r\nayrıca harç alınmasına yer olmadığına,masrafların davacı üzerinde \r\nbırakılmasına.
  \r\n
  Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar tarafların yokluklarında açıkça okunup usulen anlatıldı.
  26.6.1995
  KatipHakim 16018
  \r\n
  T.C.
  ANKARA
  ASLİYE 19.HUKUK MAHKEMESİ

  KARAR
  Sayı
  Esas No : 1997/235
  Karar No : 1997/558
  Hakim : Nuri Karababa 16522
  Katip : Asiye Anar
  Davacı : Milli Piyango İdaresi Mensuplarıyardım Vakfı Temsilcileri
  Murtaza ÇAKIR - Yılmaz KARATAŞ
  Vekili : Av. ARİFE SÜMER Toros Sok,
  No:21/9 Sıhhiye/Ankara
  Davalı : Hasımsız
  Dava : Vakıf Tadil Senedinin Tescili
  Dava tarihi : 16.4.1997
  Karar tarihi: 19.6.1997
  \r\n
  Davacı vekilince açılan davanın yapılan duruşmasında;
  \r\n
  TALEP :
  Davacılar vekili \r\ndava dilekçesinde; Milli Piyango İdaresi Mensupları Vakfının 25.1.1983 \r\ntarihinde Ankara Asliye 12.Hukuk Mahkemesinin 1983/4 sayılı kararı ile \r\ntescil edildiğini, 15.3.1997 günlü olağan genel kurulda Vakıf senedinin \r\nbazı maddelerin değiştirilmesine karar verildiğini, Ankara 4. \r\nNoterliğinin 9.4.1997 tarih ve 09026 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde\r\n Vakıf senedi tadil mukavelesi ile söz konusu değişiklikler belirtilerek\r\n Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşlerine arz edildiğini, Vakıflar Genel \r\nMüdürlüğünün 11.4.1997 tarih ve B.02.l.VGM.0.61.00.00.06-1636/705 sayılı\r\n yazısı ile tadil edilen hususların mahkemece tescilinde bir sakınca \r\nbulunmadığının belirtildiğini ileri sürerek tadil mukavelesin d eki \r\ndeğişikliklerin aynen tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
  \r\n
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
  Dava, Vakıf Tadil senedinin tescili isteminden ibarettir.
  \r\n Dosyaya sunulan davacı Vakfın 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, \r\n29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. \r\nmaddelerinde yapılan değişikliği içeren Ankara 4.Noterliğinden 9.4.1997 \r\n09026 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde Vakıf Senedi Tadil Mukavelesi \r\nincelenmiş, söz konusu tadil mukavelesinin 903 sayılı Kanun ve \r\nuygulanmasını gösterir tüzüğe aykırı bir hususun görülmediği, \r\ndeğişikliğin tescili için yetkili Asliye Hukuk Hakimliğine başvurunun \r\ngerektiği Vakıflar Genel Müdürlüğünün 11.4.1997 gün ve 1636/705 sayılı \r\nyazıları ile belirtildiği anlaşılmıştır.
  Dosyada toplanan delillerden, davacının, davasında haklı bulunduğu anlaşıldığından, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

  HÜKÜM :

  \r\n 1. Davanın kabulü ile, Milli Piyango İdaresi Mensupları Yardım \r\nVakfı\'nın 15 Mart 1997 günü yapılan 12.Olağan Genel Kurul Toplantısı \r\ntutanağı dikkate alınarak Yardım Vakfı Senedinin 18, 19, 20, 22, 23, 24,\r\n 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, \r\n43, 44. maddelerindeki değişikliği içeren Ankara 4.Noterliğinin 9.4.1997\r\n gün ve 09026 yevmiye nolu \"Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi Tadil \r\nMukavelesinin aynen tesciline,
  2. Vakıf Senedinin yukarıda \r\nbelirtilen maddelerinde yapılan ve Mahkememizce tescil edilen \r\ndeğişikliklerin Ankara Adliye Sarayında Vakıflarla ilgili özel defter Üe\r\n Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkez deftere derci için ilgili yerlere \r\nteskere yazılmasına,
  3. Yapılan masrafların davacı uhdesinde \r\nbırakılmasına, Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne \r\nkarşı verilen karar açıkça okunup usulen tefhim olundu.
  \r\n
  19.6.1997
  Katip Hakim 16522
  \r\n
  T.C.
  ANKARA
  ASLİYE 16.HUKUK MAHKEMESİ

  KARAR
  Sayı
  Esas No : 2004/137
  Karar No : 2004/296
  Hakim : Ulvi Yüksel - 25968
  Katip : Sibel Alıcı
  Davacı : Milli Piyango İdaresi Mensupları Yardım Vakfı
  Vekili : Av. ARİFE SÜMER Halit Ziya Sok.
  No: 14/8 Çankaya / ANKARA
  Davalı : Hasımsız
  Dava : Vakıf Senedi Değişikliği
  Dava tarihi : 22.03.2004
  Karar tarihi: 06.07.2004
  Mahkememizde açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda;
  \r\n
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
  Davacı \r\nvekili dilekçesinde özetle; müvekkili vakfın 25.1.1983 tarihinde Ankara \r\n12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/4 sayılı kararı ile kurulduğunu, 5072 \r\nsayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine vakıf senedinin mevzuata uygun \r\nhale getirilmesi için 20.03.2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul \r\nToplantısı yapıldığını ve oybirliği ile vakıf senedinde değişiklikler \r\nyapılmasının kararlaştırıldığını beyanla, yapılan değişikliklerin \r\ntesciline karar verilmesi talep ve dava etmiştir.
  \r\n
  GEREKÇE :
  Dava, vakıf senedi değişikliğinin tescili davasıdır.
  \r\n TMK 102/1, 104/1-3 Maddelerine göre : vakıfların resmi senetle veya \r\nölüme bağlı tasarrufla kurulması mümkün olup, mahkemece verilecek tescil\r\n karan üzerine yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil \r\nedilmesi ayrıca yerleşim yeri mahkemesince yapılacak bildirim üzerine \r\nVakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezi sicile de kaydolması ve \r\nResmi Gazetede ilan ettirilmesi zorunlu bulunmaktadır. Vakıfların \r\nkuruluşunda uygulanan bu usulün vakıf senet değişikliklerinde de aynen \r\nuygulanması gerektiği açıktır.
  Davacı vakıf tarafından, tescil \r\nve bilahare vakıf senedinde yapılan değişikliklerin tesciline ilişkin \r\nmahkeme kararları, vakıf senedi, 20.3.2004 günlü Olağanüstü Toplantı \r\nTutanağı ve değişiklik beyannamesi dosyaya sunulmuş, Ankara 4. \r\nNoterliğinin 22.3.2004 gün ve 9385 yevmiye sayılı düzenleme şeklindeki \r\ndeğişiklik beyannamesi ile yapılmak istenilen değişiklikler konusunda \r\nVakıflar Genel Müdürlüğünün 20.4.2004 gün ve 5711 sayılı cevabi \r\nyazısında sakınca bildirildiğinden, davacı vekiline gerek Genel \r\nMüdürlükçe bildirilen sakıncaların giderilmesi ve TMK 101 maddesinde \r\nyazılı emredici hükümlere uygun biçimde değişiklik yapılması hususunda \r\nsüre verilmiş, davacı vekili istenilen hususları karşılayacak biçimde \r\nAnkara 4.Noterliğinin 14.6.2004 gün ve 17645 yevmiye sayılı düzenleme \r\nşeklinde tadil senedini ibraz etmiş, bu kez vakıflar Genel Müdürlüğünün \r\n22.6.2004 gün ve 9684 sayılı yazısı ile yapılmak istenilen \r\ndeğişikliklerde sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.
  Toplanılan \r\ndelillerden davacı vakfın senedinin 5072 sayılı yasa ile getirilen \r\ndeğişiklikleri uyum sağlama amacıyla tümü ile değiştirilmek istenildiği,\r\n bu amaçla yasanın aradığı şekli koşulların da yerine getirildiği \r\nanlaşılmaktadır. Yapılmak istenen değişikliklerin amacı nazara \r\nalındığında istem mahkememizce de uygun görülmüş ve kabulü ile \r\ndeğişikliğin tesciline karar verilmesi gerektiği kanısına varılmış ve \r\naşağıdaki hüküm kurulmuştur.
  \r\n
  HÜKÜM :
  Yukarıda açıklanan nedenlerle;
  \r\n
  1. Davanın kabulü ile, 25.1.1983 \r\ntarihinde, Ankara 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/534 Esas ve 1983/4 \r\nKarar sayılı ilamı ile kurularak tüzel kişilik kazanan davacı vakfa ait \r\nvakıf senedinin, Ankara 4. Noterliğinin 14.6.2004 gün ve 17645 yevmiye \r\nnumaralı düzenleme şeklinde senedi tadil senedi içeriğinde yazılı \r\nbiçimde değiştirilmesine ve değişikliğin tesciline,
  2. Kararın bir\r\n örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne tebliğe çıkartılmasına, Kararın \r\nkesinleşmesinden sonra, bir örneğinin değişikliğin tescili ve deftere \r\nişlenmesi için vakıf sicillerinin tutulduğu Ankara 14. Asliye Hukuk \r\nMahkemesine, bir örneğinin de merkezi sicile kayıt ve ilan için Vakıflar\r\n Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, Alınması gerekli 10.100.000. TL peşin\r\n ödendiğinden yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
  3. Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
  \r\n
  Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. Kayıtsız Üye

  Iyi Gunler, Ankara 3.Noteri Suat Bora benim Dedemdir. Bu yazisini ilk defa gordum. Boyle bir ornegi paylastiginiz icin cok tesekkur ederim.

  Saygilar,
  Engin Tanis


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri