Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Alı Kuşçu Ve Hayatı' Nedır Açıklaması Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Ali Kuşçu Kısaca Hayatı, Kısaca Ali Kuşçu hayatı Ali Kuşçu Öğrenim Hayatı Ali Kuşçu
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 6      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Lightbulb Alı Kuşçu Ve Hayatı' Nedır Açıklaması

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Merhaba arkadaşlar, Osmanlı’nın ünlü bilim adamlarından biri olan Ali Kuşçu’nın hayatı ve uğraştığı bilim dallarını bu yazımızda inceleyebilirsiniz…

  Osmanlı kültüründe ve uygarlığında önemi [değiştir]
  Ali Kuşçu’nun bir süre yönetici olarak da görev yaptığı Semerkand – Uluğ Bey Rasathanesi’nden bir ayrıntı
  Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed adına kurulan müessir ilk Osmanlı Üniversitesi olan Fatih Medresesinin (Sahn-ı Seman) kuruluş akademik müfredatını kaleme aldı.
  Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfi, Mirim Çelebi (Mahmud B. Muhammed B. Musa Kadızade), gibi alimler onun derslerinde bulundular ve yetiştiler.
  Ali Kuşçu’nun soyundan olanlar 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devletinde önemli devlet görevlerinde bulundular. Torunlarından olan Ebussuud Efendi ve Mirim Çelebi ile onların çocukları şeyhülislam, kazasker, müderris gibi görevlere gelmişlerdir.
  Ali Kuşçudan sonra Osmanlı Türkçesi dil olarak tüm İslam dünyası için bilim dili olmuştur. Farsça ve Arapça önemini bu dönemden sonra kaybetmiştir.
  Risale Fi’Hey’e: (1457 yılında Semerkand’da, Farsça olarak yazmıştır) Osmanlı İstanbul Mühendishanesinde (İstanbul Teknik Üniversitesi) XIX. yüzyıl başlarına kadar temel ders kitabı olarak okutulmuştur.
  Osmanlı Medreselerinde matematik ve diğer fen bilimleri derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur.
  Ali Kuşçu’nun çalışmalarından 542 nüsha
  Ali Kuşçu’nun çalışmalarından 542 nüsha
  Astronomi [değiştir]
  Risâle Der İlm-i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça): Bir giriş ve iki makaleden oluşmuştur ve Fethiyye’nin temelini oluşturur.
  Fethiyye (Arapça)
  Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Arapça): Batlamyus’un Merkür ve Venüs gezegenlerinin hareketleri konusundaki görüşlerinin eleştirildiği bir makaledir.
  Risâle fî enne Hükm el-Hâric, Hükm el-Tedvîr bi Aynihi fî Vukûf el-Kevâkib (Gezegenlerin Durma Anlarında Eksantriğin Episikl ile Aynı Olması Üzerine, Arapça): Gezegenlerin durma anlarında eksantriğin hükmünün episiklin hükmü gibi olduğunu savunan bir makaledir.
  Risâle fî Hall Eşkâl Muaddil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça): Merkür gezegeninin hareketlerine ilişkindir.
  Şerh el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi’ne Yorum, Arapça): Kutbeddîn el-Şîrâzî’nin (ö. 1311) el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi) adlı meşhur gökbilim eserinin yorumudur.
  Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey (Uluğ Bey Zîci’ne Yorum, Farsça): Zîc-i Uluğ Bey üzerine yapılmış bir yorumdur.[2]
  Matematik [değiştir]
  Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır.
  Risâle Der ‘İlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur.
  Risâle fî İstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adlâ‘ (Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir.
  Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)
  Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)[3]
  Kimya ve Fizik [değiştir]
  Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)
  Mekanik[4] [değiştir]
  Tezkire fî Âlâti’r-Ruhâniyye
  Dil ve Belagat[5] [değiştir]
  Şerhu’r-Risâleti’l-Vadiyye
  El-İfsâh
  El-Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir
  Şerhu’ş-Şâfiye
  Risâle fî Beyâni Vadi’l-Mufredât
  Fâ’ide li-Tahkîki Lâmi’t-Ta’rîf
  Risâle mâ Ene Kultu
  Risâle fî’l-Hamd
  Risâle fî İlmi’l-Me’ânî
  Risâle fî Bahsi’l-Mufred
  Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min İlmihal-Beyân
  Tefsîru’l-Bakara ve Âli İmrân
  Risâle fî’l-İstişâre
  Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail
  Tecrid-ül-Kelam
  Muhammediyye[2]
  Risâle fî Hall Eşkâl el-Mu‘adil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine)
  Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Eksantrik Varsayımın Diğer Gezegenlerde Olduğu Gibi İki İç Gezegen İçin de Kullanılabileceği Üzerine Risale)
  Fethiyye[2]
  ayrıca bol bilgiler bu sitede
  www.batuhan ali.com.tr
  Kaynakça [değiştir]
  İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Büyük Osmanlı TarihiCilt2 Sayfa 653
  Ragep, F. Jamil (2001a), “Tusi and Copernicus: The Earth’s Motion in Context”, Science in Context (Cambridge University Press) 14 (1-2): 145–163
  Ragep, F. Jamil, “Ali Kuşçu ve Regiomontanus: Dışmerkezli Dönüşümler ve Kopernik Devrimi”, Çeviren: Yavuz Unat, Osmanlı Bilim Araştırmaları, Cilt VIII, Sayı 1, İstanbul 2006, s. 81-96
  Yavuz Unat, “Ali Kuşçu’nun Fethiyye Adlı Astronomi Eseri,” Felsefe Dünyası, Sayı 12, 1994, s. 42–48
  Yavuz Unat, “Seyyid Ali Paşa, Miratü’l-Alem (Evrenin Aynası), Ali Kuşçu’nun Fethiyye Adlı Eserinin Çevirisi”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001
  Remzi Demir ve Yavuz Unat, “Ali Kuşçu ve El-Muhammediyye, El-Fethiyye ve Risâle Fî Hall Eşkâl El-Mu‘Addil Li’l-Mesîr Adlı Eserlerinin Türk Bilim Tarihindeki Yeri”, Düşünen Siyaset, Sayı:16, Ankara 2002, s. 231–255
  Yavuz Unat, Ali Kuşçu, Çağını Aşan Bilim Adamı, Kaynak Yayınları, İstanbul 2009.
  Notlar [değiştir]
  ^ Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1.Cilt, S.383
  ^ a b c Remzi Demir ve Yavuz Unat, “Ali Kuşçu ve El-Muhammediyye, El-Fethiyye ve Risâle Fî Hall Eşkâl El-Mu‘Addil Li’l-Mesîr Adlı Eserlerinin Türk Bilim Tarihindeki Yeri”, Düşünen Siyaset, Sayı:16, Ankara 2002, s. 231–255.
  ^ Seyyid Ali Paşa, Mir’âtu’l-Âlem (Haz. Yavuz Unat), Kültür Bakanlığı, Ankara 2001.
  ^ Savim Tekeli, 16’ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyyuddîn’in “Mekanik Saat Konstrüksüyonuna Dair En Parlak Yıldızlar” Adlı Eseri, Ankara 1966.
  ^ Musa Yıldız, Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî’l-İsti‘âre’si, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s.10-14.

  • Yaşamı :
  Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed (d. 1403, Semerkant – ö. 16 Aralık 1474, İstanbul), Türk.[1] gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci. Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl’da Semerkant’ta doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için, ailesi “Kuşçu” lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızâde Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersi aldı. Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman’a gitti. Burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu, Semerkant ve Kirman’da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu. 1449′da hacca gitmek istedi. Tebriz’de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın sözcülüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed’in davetiyle İstanbul’a geldi. Osmanlı – Akkoyunlu sınırında II. Mehmed’in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu. Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul’da öldü.
  • Osmanlı kültüründe ve uygarlığında önemi
  Ali Kuşçu’nun bir süre yönetici olarak da görev yaptığı Semerkand – Uluğ Bey Rasathanesi’nden bir ayrıntı
  Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed adına kurulan müessir ilk Osmanlı Üniversitesi olan Fatih Medresesinin (Sahn-ı Seman) kuruluş akademik müfredatını kaleme aldı.
  Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfi, Mirim Çelebi (Mahmud B. Muhammed B. Musa Kadızade), gibi alimler onun derslerinde bulundular ve yetiştiler.
  Ali Kuşçu’nun soyundan olanlar 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devletinde önemli devlet görevlerinde bulundular. Torunlarından olan Ebussuud Efendi ve Mirim Çelebi ile onların çocukları şeyhülislam, kazasker, müderris gibi görevlere gelmişlerdir.
  Ali Kuşçudan sonra Osmanlı Türkçesi dil olarak tüm İslam dünyası için bilim dili olmuştur. Farsça ve Arapça önemini bu dönemden sonra kaybetmiştir.
  Risale Fi’Hey’e: (1457 yılında Semerkand’da, Farsça olarak yazmıştır) Osmanlı İstanbul Mühendishanesinde (İstanbul Teknik Üniversitesi) XIX. yüzyıl başlarına kadar temel ders kitabı olarak okutulmuştur.
  Osmanlı Medreselerinde matematik ve diğer fen bilimleri derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur.
  Ali Kuşçu’nun çalışmalarından 542 nüsha

  Ali Kuşçu’nun çalışmalarından 542 nüsha
  • Astronomi
  Risâle Der İlm-i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça): Bir giriş ve iki makaleden oluşmuştur ve Fethiyye’nin temelini oluşturur.
  Fethiyye (Arapça)
  Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Arapça): Batlamyus’un Merkür ve Venüs gezegenlerinin hareketleri konusundaki görüşlerinin eleştirildiği bir makaledir.
  Risâle fî enne Hükm el-Hâric, Hükm el-Tedvîr bi Aynihi fî Vukûf el-Kevâkib (Gezegenlerin Durma Anlarında Eksantriğin Episikl ile Aynı Olması Üzerine, Arapça): Gezegenlerin durma anlarında eksantriğin hükmünün episiklin hükmü gibi olduğunu savunan bir makaledir.
  Risâle fî Hall Eşkâl Muaddil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça): Merkür gezegeninin hareketlerine ilişkindir.
  Şerh el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi’ne Yorum, Arapça): Kutbeddîn el-Şîrâzî’nin (ö. 1311) el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi) adlı meşhur gökbilim eserinin yorumudur.

  Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey (Uluğ Bey Zîci’ne Yorum, Farsça): Zîc-i Uluğ Bey üzerine yapılmış bir yorumdur.[2]
  • Matematik
  Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır.
  Risâle Der ‘İlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur.
  Risâle fî İstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adlâ‘ (Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir.
  Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)

  Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)[3]
  • Kimya ve Fizik
  Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)
  • Mekanik[4]
  Tezkire fî Âlâti’r-Ruhâniyye
  • Dil ve Belagat[5]
  Şerhu’r-Risâleti’l-Vadiyye
  El-İfsâh
  El-Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir
  Şerhu’ş-Şâfiye


  Risâle fî Beyâni Vadi’l-Mufredât
  Fâ’ide li-Tahkîki Lâmi’t-Ta’rîf
  Risâle mâ Ene Kultu
  Risâle fî’l-Hamd
  Risâle fî İlmi’l-Me’ânî
  Risâle fî Bahsi’l-Mufred
  Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min İlmihal-Beyân
  Tefsîru’l-Bakara ve Âli İmrân
  Risâle fî’l-İstişâre
  Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail
  Tecrid-ül-Kelam
  Muhammediyye[2]
  Risâle fî Hall Eşkâl el-Mu‘adil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine)
  Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Eksantrik Varsayımın Diğer Gezegenlerde Olduğu Gibi İki İç Gezegen İçin de Kullanılabileceği Üzerine Risale)
  Fethiyye[2]
  ayrıca bol bilgiler bu sitede

  www.batuhan ali.com.tr
  • Kaynakça
  İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Büyük Osmanlı Tarihi Cilt 2 Sayfa 653
  Ragep, F. Jamil (2001a), “Tusi and Copernicus: The Earth’s Motion in Context”, Science in Context (Cambridge University Press) 14 (1-2): 145–163
  Ragep, F. Jamil, “Ali Kuşçu ve Regiomontanus: Dışmerkezli Dönüşümler ve Kopernik Devrimi”, Çeviren: Yavuz Unat, Osmanlı Bilim Araştırmaları, Cilt VIII, Sayı 1, İstanbul 2006, s. 81-96
  Yavuz Unat, “Ali Kuşçu’nun Fethiyye Adlı Astronomi Eseri,” Felsefe Dünyası, Sayı 12, 1994, s. 42–48
  Yavuz Unat, “Seyyid Ali Paşa, Miratü’l-Alem (Evrenin Aynası), Ali Kuşçu’nun Fethiyye Adlı Eserinin Çevirisi”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001
  Remzi Demir ve Yavuz Unat, “Ali Kuşçu ve El-Muhammediyye, El-Fethiyye ve Risâle Fî Hall Eşkâl El-Mu‘Addil Li’l-Mesîr Adlı Eserlerinin Türk Bilim Tarihindeki Yeri”, Düşünen Siyaset, Sayı:16, Ankara 2002, s. 231–255

  Yavuz Unat, Ali Kuşçu, Çağını Aşan Bilim Adamı, Kaynak Yayınları, İstanbul 2009.
  • Notlar
  ^ Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1.Cilt, S.383
  ^ a b c Remzi Demir ve Yavuz Unat, “Ali Kuşçu ve El-Muhammediyye, El-Fethiyye ve Risâle Fî Hall Eşkâl El-Mu‘Addil Li’l-Mesîr Adlı Eserlerinin Türk Bilim Tarihindeki Yeri”, Düşünen Siyaset, Sayı:16, Ankara 2002, s. 231–255.
  ^ Seyyid Ali Paşa, Mir’âtu’l-Âlem (Haz. Yavuz Unat), Kültür Bakanlığı, Ankara 2001.
  ^ Savim Tekeli, 16’ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyyuddîn’in “Mekanik Saat Konstrüksüyonuna Dair En Parlak Yıldızlar” Adlı Eseri, Ankara 1966.
  ^ Musa Yıldız, Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risâle fî’l-İsti‘âre’si, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s.10-14. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri