Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Ahmet yesevinin menkıbeleri Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Ahmet yesevinin eserleri nelerdir Ahmet Yesevinin Kısaca Hayatı Ahmet Yesevinin Şiirleri Ahmet yesevinin özellikleri Ahmet yesevinin edebi
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 9      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Ahmet yesevinin menkıbeleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  CEVAHİR-UL EBRAR
  [ Yesevi Menkıbeleri ]
  Derviş Kul Hazini
  İmam Mergazi dörtyüz fazıl danişmend ile yola girdiler ve yine cümledem kırk müfti idiler. Birkaç menzil tayy itdügine ve Yesili şeyhü'l-meşayih Sufi Muhammed Danişmend ki o ima ve hilm ve hace ve üstadları idiler ve evhirde mahrem ü hemdem halife-i pür -latifeleri olmış ki teveccüh-i batın ile buyurdılar... Songra Süleyman Ata -kuddise sırruhu'l-aziz- hazretlerine dahi buyuruldı... Ming meseleleriyle gelüp şeyhü'l-meşayih -kuddise sırruhu'l-aziz- hazretlerine bulışdı. Gördi ki bir eski kürk ters giymiş bes başında dahı koyun derisinden külah-ı siyah. İmam-ı amal suret-i mehibde görüp didi ki Halku'llah (41a) gümrah itken sen müsin?"(S.47)

  "Şeyhü'l-meşayih -kuddise sırruhu'l-aziz- Hakim Ata hazretlerine buyurdılar ki levh-i zamirinden baki kalan meseleni mahv eyle... Sizi gümrah itmege geldüm (41b) kendimü gümrah buldum... Beş yıl halevat u erba'inat ve riyazat-ı şakka çeküp tekmil-i nisbet eyleyüp beş nefer kamil-i mükemmel ile irşad idüp halk-ı Horasan da'vetine ve terbiyetine gönderdi.Evvel Şeyh Muhammedü'l-Bağdadi ikinci Seyfü'ddinü'l-Baharzi üçinci Şeyh Kemalü'ş-Şeybani dördinci şeyh Sadeddin beşinci Şeyh Baha'üddin."(S.48)

  "Muzafat-ı baide içinde mesami-i nasda düşdi ki meclisinde bi-gayr-i hicab rical u nisvan şer-i şerife muhalif cem olup zikre karışurlar. Halbuki gayr-ı vakı. Horasan u Maveraü'nnehrde muhalif olan ulema müfettiş gönderdiler ve tefahhus itdiler. Ol mesmu olan ahval-i muhimü'l-ihtilal gayr-ı vaki bulındı.Amma Şeyhü'l-meşayih -kuddise sırruh- bir mühürlü hokka ortaya (42b) gitürüp nefir-i am urdı ki evliyau'llahdan kim varsa ki sağ kolını buluğ-ı şerden bu ana gelince gizlü avret azalarına istimal u mesas itürmemiş ola. Huzzar-ı meclisten kimse cevaba kadir olmadı illa imamü'l-hümam maden-i cevahirü't-takva celilü'l-kadr Celal Ata -rahmetu'llahi aleyh- ortayageldi. Memhur hokkayı şeyhü'l-meşayih -kuddise sırruhu'l-aziz- ol halifenün eli ile müfettişler ile Maveraünnehr ve Horasan memalikine gönderdi. Vusulden sonra ulema ve fuzala cem olup Celal Ata hazretlerini ziyaret kılup hokka-ı memhurı açtılar.İçinde penbe ve ateş bulındı ki ne penbe yanmış ve ne ot sönmiş. Buyurmışlar ki bila-garaz ve't-takdir eger rical u nisa bir meclisde cem olup zikru'llah itseler ve kalblerini Hak Teala kendü hararet ve cezbe-i rububiyyeti ile mutasarrıf olup hıyanet muzahhemetinden saklaya. Nice ki (43a) işbu hokka içinde penbe-i beyazı tabiat-ı nar-ı vakıddan nakıd-ı eman sararmış ve beyaz saklamış. Bu ahval-i şegerf müşahede olduktan sonra cümle müstağfir olup keramatlarına mukırr oldılar ve hedaya ve nüzur ile tereddüd ve şübhelerini telafi buyurdılar ve Araşat ahvaline muvazene kıldıklarında ki mehabetden halku'llah biri birinden bi-haber kalurlar ve zikru'llah meclisi evliya'ullah şerefinden kıyamet-i aherdür."(S.49)

  " Hak diyenler hakkında bed söyleme
  Yahşı söyle kavl-i mürted söyleme

  Ger cinan ister isen sev evliya
  Yüz çevirme evliyadan ta lika...

  Ey Hazini tasalanme gayrıdan
  Münkirine bakma kalma seyrden."(S.50)

  " Rehberindür Seyyid-i Kaşık-tıraş...
  Erre zikri zikr-i hasu'l-hasdur
  Mazhar-ı ser-mazhar-ı ihlasdur."(S.51)

  " Mutlaka sünnet ve cemaat zümresinde olan ulema ve fuzala-i dehr hususan mevali vü ahali-i Maveraünnehr şeyhü'l-meşayih -kuddise sırruh- hazretlerine ihlas-ı varidat-ı ihtisas ve inabet-i külli getürdiler muhlis ü münakid ü mürid oldılar...Nakşibendiyye ummanlarınun menbaı ve sayir selasil-i evliyanun merci-i zamanları Hazret-i Habibullah akreb ü nişanları."(S.52)

  " Kutbu'l-aktab Ahmedü'l-Yesevi
  Şeyh-i serdar u Seyyidü'l-Alevi

  Hem ebu'l-vakt hem ebu'l-urefa
  Mazhar-ı sırr-ı min ledün ilma

  Nakşibendiyye zar u muhtacı
  Aşkıyenün aziz ü sertacı

  Mukteda-yı Arab mürebbi-i Türk
  Evliya-ı Acemde pir-i büzürg

  Makdeminün türabı tac u külah
  Urdılar başa evliyau'llah

  Han u sultan u padişeh kul(ı)dur
  Kaf u sımurg bağ u bülbülidür

  Giydi vü yidi hırka vü hurma
  Ana gönderdi Hace-i Taha

  Hırka-i haş-ı leyletü'l-mirac
  Giydi ol pak-zeyl tahir tac... 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri