Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Mezhep nedir mezhep lerin ortaya çıkışı ve başlıca mezhep ler , mezhep nedir başlıca mezhep ler Mezheb Nedir? Herhangi bir İslam müçtehi din in şer'i
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 32      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Mezhep Nedir Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Başlıca Mezhepler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Mezhep nedir mezheplerin ortaya çıkışı ve başlıca mezhepler,mezhep nedir başlıca mezhepler

  Mezheb Nedir?
  Herhangi bir İslam müçtehidinin şer'i delillerden çıkardığı hükümlerin bütünüdür.
  Mezheb’ kelime anlamı itibariyle ‘gidilen yol’, ‘mecra’ anlamları taşır. Dini ıstılahta ise içtihat (rey; görüş; hüküm) derecesine ulaşmış olan alimin dini meseleleri bir bütün sistem halinde ortaya koyması, bir anlamda teknik yorumlar bütünü oluşturmasıdır.

  Mezhep kurucusu imam veya müctehid, hüküm çıkarma metotlarını belirleyen kimselerdir.

  Mezhebler Nasıl Ortaya Çıktı?
  Mezheplerin ortaya çıkması Peygamberimiz (sav)'in vefatından sonra olmuştur. Çünkü Peygamberimiz (sav) hayatta olduğu dönemlerde sahabi-ler herhangi bir mesele olduğunda Peygamberimiz (sav)'e geliyor, o husus-ta bilgi istiyorlardı. Peygamberimiz (sav) de sorulan soruyu bir vahye istinaden veya kendi bilgisi ile cevaplandırıyordu. Dolayısıyla Peygambe-rimiz (sav) zamanında herhangi bir mezhep olması düşünülemezdi.

  Mezhepler Peygamberimiz (sav)'in vefatından sonra ayet ve hadislerde açık olarak izah edilmeyen meselelerden kesin ve herkesin itirazsız olarak kabul edebileceği bir hüküm verebilecek bir otoritenin olmamasından ortaya çıktı. Zuhur eden bu mezhepler genel olarak ameliye ve itikadi olmak üzere iki grupta ortaya çıktı.

  Başlıca Mezhebler

  Hanefi Mezhebi

  İmam-ı Âzam lakabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe'ye izafe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife'nin asıl adı Numan, babasının adı Sabittir. Ebû Hanîfe H. 80 yılında Kûfe'de doğdu, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak orada yetişti. Irak ve Hicaz Ebû Hanife'nin yetiştiği dönemde önemli iki ilim merkezi halindeydi. Ebû Hanife meseleleri tek tek ortaya atar, öğrencilerini dinler, kendi görüşünü söyler ve onlarla konuyu bir ay hatta daha fazla süreyle münakaşa ederdi.Bu mezhep bizim de amalde tabi olduğumuz mezheptir.

  Şafii Mezhebi

  İmam Şafiî (ö. 204/819)'ye nispet edilen fıkıh ekolü. Muhammed b. İdrîs elKureşî H. 150'de Gazze'de doğmuştur. İmam Şafiî mutlak, bağımsız bir müctehid olup, fıkıh, hadis ve usûlde imamdı. O, Hicaz ve Irak fıkhını birleştirici bir yol izledi.

  Maliki Mezhebi

  Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî'ye nispet edilen fıkhî ekolün adı. Büyük fıkıh ekollerinden biri olan Malikî mezhebinin imamı İmam Malik, Hicrî 93 yılında Medine'de doğmuştur. O, hayatı boyunca Medine'den başka bir yere gitmemiştir. İlimde ihtiyacı olduğu her şeyin, sahih bir şekilde Medine'de bulunduğuna inanıyor, manevî havasını teneffüs ettiği Peygamber şehrinden uzaklaşmak istemiyordu.

  Hanbeli Mezhebi

  Ebû Abdillah Ahmed b. Hanbel eş-Şeybanî'ye nispet edilen mezhebin adı. İslam'da dört büyük fıkıh mezhebin birisi. Ahmed b. Hanbel 164/780 yılında Bağdat'ta doğdu. 241/855'te yine orada vefat etti. Ahmed b. Hanbel, Ebû Hanîfe'nin (ö.150/767) öğrencisi ve devrin ünlü baş kadısı Ebû Yûsuf'tan (ö.182/798) fıkıh ilmi aldı. Rivayetle dirayeti birleştiren bir yol izledi.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Takvimin Ortaya Çıkışı
 3. Mesleklerin Ortaya Çıkışı
 4. Mezhep Farklılıkları Nasıl Ortaya Çıkmıştır
 5. Mezhep nedir nasıl ortaya çıkmıştır
 6. Bilgi Avukatlar Günü’nün Ortaya Çıkışı, Tarihi Nedir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google

 8. Kayıtsız Üye

  Sponsorlu Bağlantılar
  Bir din içindeki görüş , yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumlara MEZHEP denir. 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. Müslümanlar arasında mezheplerin çıkışını etkileyen başlıca sebepler şunlardır:

  1- İnsan yapısından kaynaklanan sebebler: İnsanların anlayış ve idrak seviyelerinin farklı oluşu, arzu ve isteklerinin uyuşmazlığı,kabiliyet,huy ve beklenti bakımından farklı olmaları dini algılamalarını da etkilemiştir.

  2- Dini metinlerden kaynaklanan sebepler: Kuranda muhkem(anlamı açık, anlaşılan) ve müteşabih(anlamı kapalı ve birçok anlama gelen) ayetler vardır. Müteşabih ayetlerin yorumlarının farklılığı da değişik yorumlara yol açmıştır.Bunun yanında nassları(ayet ve hadisler) yorumlamadaki metod farklılıkları da etkili olmuştur. Mesela, Mu'tezile aklı esas almış ve nakli(ayet ve hadisleri) buna tabi kılmış, Ehl-i Sünnet nakli esas almış ve aklı bunu destekleyici mahiyette kullanmış, İslâm filozofları sadece aklı esas almışlardır.

  3- Siyasi sebepler: Hilafet münakaşaları ve bunun neticesinde ortaya çıkan fitne ve iç savaşlar. Bu savaşlarda müslümanlardan ölenlerin ve öldürülenlerin durumu, öldürme işi, büyük günah işleyenlerin durumunun ne olacağı,bu iç savaşlarda kaderin rolü gibi meseleler müslümanlar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.Bunun yanında Arap ırkçılığı da buna tepki olarak mezheplerin çıkmasını etkilemiştir.

  4- Coğrafi sebepler: İklimin insan üzerinde ve örflerinin oluşumunda etkisi vardır. Deniz kıyısında yaşayanla ormanlık alanda yaşayan,sıcak iklimle soğuk iklimde yaşayan bir değildir. İnsanların yaşam şekli ve ihtiyaçları buna göre şekillenmiş kıyafetten yemek kültürüne kadar birçok şeyde iklim etkili olmuş bunlarda dini yorumlara etki yapmıştır.

  5- Kültürel sebepler: Fethedilen ülkelerin değişik kültür ve dinlere mensub halkının bir kısmı samimi ama bir kısmı görünüşte Müslüman olmuşlardı. Bunlar eski kültür ve inançlarını unutmayıp zamanla ortaya koymuşlar,İslam’a uygun olmayan asılsız hikayeleri Müslümanlar arasında yaymışlar bu da Müslümanlar arasında ihtilafa yol açmıştır.Hatta bu görüş farklılıklarına Eski Yunan, Hind ve İran felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesinin de etkisi olmuştur.

  6- Sosyal sebepler: Örf ve âdetlerin değişik olması da mezheblerin çıkış sebeplerinden birisidir. Mesela köydekilerin hayatı ve hayata bakışıyla şehirdeki hayat ve onların hayata bakışı bir değildir


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri