Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Kaside nedir? Kasidenin bölümleri ve özellikleri nelerdir? Örneklerle Açıklaması Kasideler , genellikle birini övmek ve ya yermek amacıyla yazılan şiir ler , daha çok din
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Kaside nedir? Kasidenin bölümleri ve özellikleri nelerdir? Örneklerle Açıklaması

  Sponsorlu Bağlantılar
  Kaside nedir? Kasidenin bölümleri ve özellikleri nelerdir? Örneklerle Açıklaması


  Kasideler, genellikle birini övmek ve ya yermek amacıyla yazılan şiirler, daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, 6 bölümden oluşur.

  Türk edebiyatında 13. yüzyılda kullanılmaya başlanır. Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. Kasidenin ilk beyitine matla denir. Şair kasidesi içinde matlayı tekrar ederse tecdid-i matla denir. Matlayı birden çok tekrar ederse bu zat-ül metali veya zül metalidir. Kasidenin son beyitine makta , şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit denir. Kasidenin en güzel beyiti beyt-ül kasid olarak isimlendirilir.

  "Kasideler birini övmek veya yermek için yazılan şiirlerdir."şeklindeki tanım,bunun nazım şekli değil de nazım türü olduğunu ortaya çıkartır.Oysa kaside adı şiirin nazım şekliyle alakalı bir durumdur.Bu açıdan bakıldığında kasideleri belirli bölümlerden oluşan ve gazellerden daha uzun yazılan belli bir kafiye örgüsü olan(aa ba ca da....)nazım şeklidir diye tanımlamak daha doğru olacaktır. Kasideyi övgü ve yergi şiiri olarak tanımlarsak övgü ve yerginin yapıldığı farklı nazım şekilleriyle yazılmış bütün şiirleri bu gruba dahil etmemiz gerekir.Mesela şair gazelinde bir kişiyi övdü ise onun da kaside olduğunu iddia etmemiz gerekir ki bu da bizi açmaza sürükler.Aynı şekilde bütün hicviyeleri kaside olarak adlandırmamız gerekir.Mesela Ziya paşanın meşhur terkib-bendlerini(erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar,rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan...) kaside olarak kabul etmemiz gerekir. Kasidelerde illaki övgü veya yergi olacak şartı yoktur.Meselâ şair bahariyye içinde tamamen baharın güzelliklerinden bahsetmişse bunun içinde övgü ve yergi aramak abes olacaktır.Özellikle İstanbul'dan uzak kalan şairlerin divanlarındaki kasidelerde bir devlet büyüğünü övmekten ziyade bu tür övgü dışı konuların anlatıldığı eğer incelenirse görülecektir. Aynı hatalar gazel için de yapılmaktadır.Gazel kadın aşk şarap konulu şiirler demek değildir.Gazel bir nazım şeklidir.En az 3 beyittir.Beyit sayısı kasideler kadar fazla değildir.3 beyitten az olan gazellere nâ-tamam gazel denir.Yani tamamlanmamış."


  Kasidenin Bölümleri

  1. Nesip (Teşbib)
  Kasidenin ilk bölümüdür, şiir yönünden en ağır bölümdür.
  Genelde 31/99 beyit olur.
  Şair bu bölümde betimleme yapar ; kadın, kış, at, bahar vs.
  Baharın tasviri yapılıyorsa: Bahariye, kışın tasviri yapılıyorsa: Şitaiye, temmuzun tasviri yapılıyorsa: Temmuziye, ramazanın tasviri yapılıyorsa: Ramazaniye, atın tasviri yapılıyorsa: Rahşiye, hamamın tasviri yapılıyorsa: Hamamiye.

  2. Girizgah
  Nesip bölümünden methiye bölümüne geçerken söylenen ve basamak görevinde olan beyitlerdir.
  Şair bu bölümde övgüye başlayacağını haber verir.
  1-2 beyitten oluşur.
  3. Methiye
  Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür.
  Şiir yönü çok zayıf, dil yönü diğer bölümlere göre çok ağırdır.
  4. Tegazzül
  Gazel söyleme anlamına gelir, bütün kasidelerde olması zorunlu değildir.
  Methiyeden sonra şair bir fırsatını düşürüp aynı ölçü ve uyakta bir gazel söyler, buna tegazzül denir.
  5. Fahriye
  Şairin kendini övdüğü bölümdür.
  Fahriyeyi en seven şair Nefi'dir.
  6. Tac
  Şairin kendisi hakkındaki yeni düşüncelerini söylediği bölümdür.
  2-3 beyit bulunur.
  'Nefi' çok kullanır.(Tac bir bölüm değil sadece şairin isminin geçtiği beyittir)
  7. Dua
  Kasidenin son bölümüdür.
  Birkaç beyit olur.
  Şair burada övdüğü kişinin başarılı, uzun ömürlü, talihinin iyi olması yönünde dua eder.

  Kaside ve Tarihsel Önemleri

  Kasideler, sosyal ve kültür tarihi araştırmacısı için önemli bir belge ve bilgi kaynağı olarak değerlendirilebilirler. Resmî tarihi vesikalar kadar, edebî metinlerin de tarih araştırmacısı için önemli bir belge olduğunu ispatlayacak mühim kaynaklar arasındadır.

  Kasideler, ideal devlet adamı profili çizme, sosyal ve ekonomik konularda devrin özelliklerini yansıtma, sosyal hayatın değişik sahnelerini anlatma, tarihî şahsiyetlerin biyografik bilgilerine katkıda bulunma, siyasal ve kültürel tarihin pek çok değişik safhası için yazılmış edebi eserlerdir.


  Kasideler Konularına Göre Değişik İsimler Alırlar

  Kasideler konularına göre isimlendirilir.
  Tevhid: Allah'ın birliğini anlatan kısa gazel.
  Münacaat: Allah'a yalvarmak yakarmak için yazılır.
  Na'at : Peygamberi övmek için yazılır.
  Methiye : Devlet büyüklerini övmek için yazılır.
  Mersiye : Ölüm temalı kasidelerdir.
  Hicviyye: Alay etmek amacında yazılan kasidelerdir.
  Şehrengiz:Bir şehrin güzelliklerini anlatan kasidelerdir.
  Cülusiye: Padişahın tahta geçişine sevinen kişiler için yazılan kasidelerdir.
  Kasideye güzel bir örnek; Su Kasidesi

  Su Kasidesi Fuzûlî'nin meşhur kasidelerinden biridir. Aruzun "fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün" kalıbıyla yazılmıştır. Redifi "su" olduğu için bu şekilde adlandırılır. Fuzûlî bu kasidesini Muhammed'i övmek amacıyla yazmıştır. Kaside üstün bir lirik söyleyiş ve sanatlı anlatımıyla Türk Edebiyatı'nın büyük şairlerinden Fuzûlî'nin bir söz şaheseridir.

  Divan şairleri umumiyetle fikirlerini bir beyitte sona erdirirler. Fuzuli bu eserinde 31. beyitle 32. beyiti birbirine bağlıyor. İki beyitte de mahşer günü bahis konusudur. O gün insanlar Tanrı'ya hayatlarında yaptıkları iyi ve kötü işlerin hesabını verecekleri için büyük bir telaş ve heyecan içinde olacaklardır. O gün Muhammed kendisini sevenlere şefaat edecektir.


  Fuzuli / Su Kasidesi

  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su


  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su


  Zevk-i tiğından aceb yok olsa gönlüm çâk çâk
  Kim mürûr ilen bırakır rahneler dîvâre su


  Suya versin bağ-ban gülzar-ı zahmet çekmesin
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin-gülzâre su


  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattına
  Hâme tek bakmaktan inse sözlerine kare su

  Ârızın yâdiyle nem-nâk olsa müjgânım n’ola
  Zayi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre su


  Gam günü etme dîl-i bîmardan tiğin diriğ
  Hayrdır vermek karanû gecede bîmâre su


  ıste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
  Susuzum bu sahrede benim’çün âre su


  Ben lebim müştâkıyım zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su


  Ravza-ı kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
  Âşık olmuş gâlibâol serv-i hoş reftâre su


  Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vare su


  Dest-bûsı arzûsiyle ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağım sunun anınle yâre su


  ıçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağının mîzacına gire kurtâre su


  Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  ıktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su


  Seyyid-i nev’i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  Kim sepiptir mu’cizâtı âteş-i eşrâre su


  Kılmak için taze gül-zâr-i nübüvvet revnakın
  Mu’cizinden eylemiş izhar seng-i hâre su


  Mu’ciz-i bir bahr-i bî-pâyan imiş âlemde kim
  Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su


  Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
  Parmağında verdiği şiddet günü Ensâr’e su


  Eylemiş her katrede bin bahr-i rahmet mevc-hîz
  El sunup urgaç vuzu-ı için gül ruhsâre su


  Hâk-i pâayine yetem der ömrlerdir muttasıl
  Başını taştan taşa vurup gezer âvâre su


  Zerre zerre hâk-i der-gâhına ister salar nûr
  Dönmez ol der-gâhdan ger olsa pâre su


  Zikr-i na’tın virdini derman bilir ehl-i hatâ
  Eyle kim def-i humar için içer mey-hâre su


  Yâ Habîbâ’llah yâ Hayr’el-beşer müştâkınım
  Eyle kim leb-teşneler yanıb diler hem vâre su


  Sensin ol bahr-i kerâmet kim şeb-i Mi’rac’da
  şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su


  Çeşm-i hûr-şidden her dem zülâl-i feyz iner
  Hâcet olsa merkâdin tecdîd eden mi’mâre su


  Bîm-i dûzah nâr-i gam salmış dîl-i sûzânıma
  Var ümîdim ebr-i ihsanın sepe ol nâre su


  Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre su


  Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Hâb-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su


  Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
  Çeşm-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su

  Fuzûlî

  Kaynak: Wikipedia

  Bir yerlerden alıntıdır.

  Not: Aşağıdaki içerik yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olan içeriğin özeti niteliğindedir. Üstteki bilgilerden daha farklı bilgiler içermez.


  <strong><----- Kısa ve Öz Bir Anlatım -----></strong>

  Kasideler, daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, 6 bölümden oluşur.

  Kasidenin Bölümleri
  Birinci bölüm 15-20 beyitliktir. Bu ilk bölüme, aşıkane duygular yer alıyorsa “nesib”, bahar, doğa, bayram gibi konulara değiniliyorsa “teşbib” adı verilir.
  İkinci bölüm girizgah ya da girizdir. Genellikle tek beyitten oluşur ve burada şair medhiyeye (övgüye) geçeceğini bildirir. Girizgah konuya uygun ve nükteli olmalıdır.
  Üçüncü bölüm medhiyedir. Bu bölümde asıl konu anlatılır. Beyit sayısı konuya ve şaire göre değişen medhiye bölümü kasidenin en sanatlı beyitlerini içerir.
  Kasidenin dördüncü bölümü tegazzüldür. Tegazzül, 5-12 beyit arasında değişir. Kasidenin başında ya da sonunda yer alabilir. Bu bölüm her kasidede bulunmayabilir.
  Beşinci bölüm fahriyedir. Şair bu bölümde de kendisini över.
  Kasidenin son bölümü duadır. Bu bölümde önceki beyitlerde övgüsü yapılan kişi için dua edilir.
  Kasideler, nesib bölümünde ele alınan konuya göre göre kaside-i bahariyye, kaside-i ramazaniyye, kaside-i hammamiyye olarak adlandırılır. Uyaklarına göre r harfi ile bitiyorsa kaside-i raiyye, l harfiyle bitiyorsa kaside-i lamiyye, m harfiyle bitiyorsa kaside-i mimiyye diye anlandırılır. Rediflerine göre de, tevhid, münacaat, methiye diye bölümlenir. Kasidenin en güzel beyiti “beyt-ül kaside”dir. Şairin adının geçtiği beyite ise “tac beyit” denir.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Ormancılık, Ormancılığın Tanımı, Açıklaması, Önemi, Özellikleri Nelerdir
 3. Kaside Tanıı - Kasidenin Özellikleri - Kaside Örnekleri
 4. Ege Bölgesinin Bölümleri,Ege bölgesi bölüm ve yöreleri,Ege bölgesi bölümleri ve özellikler
 5. Marmara bölgesi bölüm ve yöreleri,Marmara bölgesinin bölümleri,marmara bölgesinin bölümler
 6. Kaside Nedir,Kasidenin Özellikleri, Kasidenin Bölümleri,kaside örnekleri,kaside nazım şekl
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri